VID brīdinājums par maksātnespēju

Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājums par maksātnespējas procesa uzsākšanu

Ja jūsu uzņēmums ir saņēmis Valsts ieņēmuma dienesta brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, šajā lapā esošā informācija ir domāta jums. Šeit atrodamais vispārējais pārskats dos ieskatu, ko nozīmē šāds brīdinājums, kādas ir tā sekas un kādi ir iespējamie risinājumi.

 

Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājumam ir nopietnas sekas, tāpēc nekādā gadījumā to neignorējiet, un zvaniet mums, lai noskaidrotu kā rīkoties. 

Kas ir Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājums par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu

 

Parasti valsts ieņēmumu dienesta brīdinājums par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu satur trīs brīdinājumus:

  • ka uzņēmuma valdei ir pienākums pašai iesniegt tiesai uzņēmuma maksātnespējas procesa pieteikumu,

  • ka Valsts ieņēmumu dienests var iesniegt uzņēmuma maksātnespējas procesa pieteikumu,

  • ka Valsts ieņēmumu dienests piemēros uzņēmuma valdes locekļiem administratīvo sodu, ja nodokļu parāds netiks samaksāts vai netiks uzsākts uzņēmuma maksātnespējas process.

 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla konsultācija par nodokļu parādu risinājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs varam palīdzēt.

 

Kādas sekas ir Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājumam par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu?

Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājums nozīmē, ka Valsts ieņēmumu dienests vēlas, lai uzņēmums nekavējoties risina nodokļu parādu problēmas.

Ja uzņēmums norādītajā termiņā, parasti trīs nedēļu laikā, neko nedara, lai atrisinātu situāciju, Valsts ieņēmumu dienests parasti sauc valdes locekli pie administratīvās atbildības par savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu, t.i., ierosina administratīvā pārkāpuma lietu, uzliek uzņēmuma valdes loceklim vai locekļiem administratīvo sodu – naudas sodu un bieži arī aizliegumu uzņēmuma valdes locekļiem ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās.

Lai gan brīdinājumā ir rakstīts, ka maksātnespējas pieteikumu tiesā var iesniegt Valsts ieņēmumu dienests, pats Valsts ieņēmumu dienests maksātnespējas pieteikumu tiesā iesniedz ļoti reti.

 

Ko uzņēmums var darīt, ja ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājumu?

Nodokļu parāda samaksāšana

Visvienkāršākā iespēja ir samaksāt parādu, taču parasti uzņēmumiem, kurus brīdina par pienākumu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu nav iespēju samaksāt nodokļu parādu. 

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma noteikumiem uzņēmumam, kurš ilgāk par diviem mēnešiem nevar samaksāt parādu, ir pienākums uzsākt maksātnespējas procesu (iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu).

Maksātnespēja uzņēmumam, kurš nevar samaksāt savus parādus, parasti ir vienīgais un bieži arī visizdevīgākais risinājums, kas neliedz uzņēmējam dibināt citu uzņēmumu un turpināt uzņēmējdarbību.

Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana

Valsts ieņēmumu dienests savā brīdinājumā parasti norāda tikai vienu iespējamo nodokļu parādu risinājumu -  maksātnespēju. Tomēr likums atļauj arī citus risinājumus, un viens no tiem ir tiesiskās aizsardzības process.

Ļoti bieži Valsts ieņēmumu dienests labprāt piekrīt tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanai, neskatoties uz to, ka iepriekš ir noraidījis visus uzņēmuma priekšlikumus par parādu samaksas termiņa pagarināšanu vai sadalīšanu termiņos.

Vienošanās par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi

Otrs parādu risinājums, kas atļauj neuzsākt maksātnespējas procesu, ir vienošanās par parādu samaksu.

 

Valsts ieņēmumu dienests var vienošanos par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi slēgt vienošanos tikai tad, ja: 

  • pastāv likumā paredzētie priekšnoteikumi (galvenais no tiem ir uzņēmuma spēja izpildīt vienošanos),

  • nav likumā paredzētie šķēršļi vienošanās noslēgšanai. 

 

Valsts ieņēmumu dienestam likums neļauj slēgt vienošanos, ja:

  • ir pagājis sešu mēnešu termiņš pēc Valsts ieņēmuma dienesta lēmuma pieņemšanas par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kurā šādu vienošanos ir atļauts noslēgt,

  • ja uzņēmums nav pildījis iepriekš slēgtās vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu.

 

Ja Valsts ieņēmumu dienests ir atteicies slēgt vienošanos par parādu samaksu, tas nenozīmē, ka tas atteiksies atbalstīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

 

 

Pagaidu risinājums - lūgums neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietu vai atlikt lietas izskatīšanu

Ja Valsts ieņēmumu dienests ir atsūtījis brīdinājumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu, un uzņēmums neizpilda Valsts ieņēmumu dienesta prasību, tas gandrīz bez izņēmuma uzsāk administratīvā pārkāpuma lietu par savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu, lai sauktu valdes locekli pie administratīvās atbildības.

Minētā iemesla dēļ, ja uzņēmums kādu iemeslu dēļ nevar uzsākt maksātnespējas procesu, vai vēlas citā veidā risnāt nodokļu parādu problēmas, par to ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienests un jālūdz neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietu vai jālūdz atlikt administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu. Valsts ieņēmumu dienests pats pēc savas iniciatīvas to nedara, pat ja uzņēmums ir iesniedzis iesniegumu VID par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai uzsācis tiesiskās aizsardzības procesu.

 

Sekas, ja uzņēmums nepilda Valsts ieņēmumu dienesta prasību uzsākt maksātnespējas procesu

Ja uzņēmums nepilda Valsts ieņēmuma dienesta prasību uzsākt maksātnespējas procesu, parasti Valsts ieņēmumu dienests:

  • ar lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā uzliek valdes loceklim divus administratīvos sodus, pirmo parasti ap 300 eiro, bet otru līdz pat 7000 eiro,

  • ar lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atņem valdes loceklim tiesības trīs gadus ieņemt valdes locekļa amatu jebkurā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībā,

  • pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu, kas ir pamats, lai Uzņēmumu reģistrs pēc trīs mēnešiem uzsāktu uzņēmuma likvidāciju, kas parasti notiek bez maksātnespējas procesa un bez likvidācijas procesa.

Nereti šādā veidā valdes loceklis, lai gan ir spiests samaksāt administratīvos sodus aptuveni tūkstoš eiro apmērā un kādu laiku nevar būt par amatpersonu citos uzņēmumos, izvairās no maksātnespējas procesa, kura ietvaros administrators būtu cēlis prasības pret valdes locekli daudz lielākā apmērā. Taču nevar cerēt, ka tā notiks vienmēr, jo Valsts ieņēmumu dienests nerīkojas vienmēr vienādi un reizēm tomēr pats iesniedz tiesā uzņēmuma maksātnespējas procesa pieteikumu.

 
 
 
 
 
 
 

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR NODOKĻU PARĀDU RISINĀJUMIEM?

Ja VID jūs ir brīdinājis par maksātnespējas procesa uzsākšanu, un jūs vēlaties atrast piemērotāko risinājumu, mēs varam palīdzēt un sniegt atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.