atbildība par maksātnespējas procesa neuzsākšanu

Valdes locekļu civiltiesiskā atbildība par maksātnespējas procesa savlaicīgu neuzsākšanu

Maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīga iesniegšana ir valdes locekļa pienākums, kura nepildīšana valdes loceklim var radīt un bieži arī rada nopietnas sekas - no valdes locekļa var prasīt gan zaudējumu atlīdzību, gan uzlikt administratīvo sodu, gan arī atņemt viņam tiesības trīs gadus ieņemt valdes locekļa amatu citos uzņēmumos.

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

 

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu kā pareizi rīkoties, vai lai aizstāvētos pret administratora celtajām prasībām, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Uzņēmuma valdei ir PIENĀKUMS uzsākt maksātnespējas procesu

 

Uzņēmuma valdes locekļiem, pastāvot noteiktiem apstākļiem (parādsaistībām, kuras ilgāk kā divus mēnešus nevar samaksāt), ir pienākums uzsākt maksātnespējas procesu.

Tā ir būtiska atšķirība starp fizisko personu maksātnespējas procesu un juridisko personu maksātnespējas procesu. Fiziskajai personai ir tiesības izmantot maksātnespējas procesu, bet juridiskajai personai nav izvēles – pastāvot noteiktiem apstākļiem, juridiskai personai ir jāuzsāk sava uzņēmuma maksātnespējas process.

Tas, ka uzņēmumam nav naudas maksātnespējas procesa uzsākšanai nepieciešamo izmaksu segšanai, nevar būt aizbildinājums, lai neuzsāktu maksātnespējas procesu. Tādā gadījumā valdes loceklim nekas cits neatliek kā vien segt visas izmaksas pašam.

  

 

Kādos gadījumos un kad ir jāuzsāk ir jāuzsāk maksātnespējas process

 

Maksātnespējas procesu uzņēmumam ir jāuzsāk, ja pastāv divi nosacījumi:

  • ja uzņēmumam ir parādi, ko tas nevar samaksāt,

  • ja uzņēmums šos parādus nevar samaksāt ilgāk kā divus mēnešus.

Protams, pastāv izņēmumi. Ne visos gadījumos un ne vienmēr, kad juridiskajai personai ir īslaicīgas finansiālas grūtības un tā nevar samaksāt kādu parādu, valdes loceklim uzreiz ir jāiesniedz maksātnespējas pieteikums tiesā. Arī Maksātnespējas likums nosaka, ka ir divi gadījumi, kad maksātnespējas pieteikumu var neiesniegt - ja uzņēmums vienojas ar kreditoru par parāda samaksu vai uzsāk tiesiskās aizsardzības procesu.

Uzņēmums var arī citādi mēģināt risināt finansiālās problēmas, piemēram, īpašnieki var ieguldīt papildus līdzekļus, vai veikt kādus citus pasākumus, kuri var novērst finansiālās problēmas.

  

   

Valdes loceklis ir personīgi atbildīgs par maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīgu neiesniegšanu

Ja valdes loceklis nepilda likumā paredzēto pienākumu – neiesniedz uzņēmuma maksātnespējas procesa pieteikumu, un pienākuma neizpildes rezultātā uzņēmumam ir radušies arī zaudējumi, no valdes locekļa personīgi var piedzīt zaudējumu atlīdzību.

Piemēram, ja uzņēmumam 20.februārī ir jāsamaksā nodokļi, bet uzņēmums tos nav samaksājis, 20.aprīlī ir jāiesniedz tiesā maksātnespējas pieteikums. Ja valdes loceklis maksātnespējas pieteikumu iesniedz tikai 20.novembrī, kavējuma naudu, kas ir aprēķināta par laiku no 20. aprīļa līdz 20.novembrim ir jāsamaksā valdes loceklim personīgi.

  

   

Par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu var uzlikt administratīvo sodu un atņemt tiesības trīs gadus būt par valdes locekli

Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteikts, ka par maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīgu neiesniegšanu var uzlikt administratīvo sodu no 280  līdz 700 eiro, kā arī atņemt tiesības trīs gadus ieņemt noteiktus amatus citās komercsabiedrībās.

Administratīvo pārkāpumu lietas parasti ierosina Valsts ieņēmumu dienests, ja uzņēmumam ir nodokļu parādi. Valsts ieņēmumu dienests brīdina valdes locekli par pienākumu iesniegt maksātnespējas pieteikumu un dod laiku pieteikuma iesniegšanai, bet sodu uzliek tikai tad, ja šajā laikā uzņēmums maksātnespējas pieteikumu neiesniedz (sk. Valdes locekļa administratīvā atbildība par maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīgu neiesniegšanu).

  

  

Ko darīt?

PIEŅEMT LĒMUMU pēc iespējas ātrāk – turpināt uzņēmuma darbību vai uzsākt maksātnespējas procesu.

Ja lēmums ir turpināt darbību, tad tiešām kaut kas ir jādara uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Vai vismaz jāmēģina to darīt, piemēram, jāpiedāvā kreditoriem noslēgt vienošanos par parādu samaksas atlikšanu vai jāuzsāk tiesiskās aizsardzības procesu.

Ja lēmums ir neturpināt darbību, vispirms ir jāsameklē maksātnespējas lietās pieredzējis jurists, kas pateiks, ko nedrīkst darīt un kas ir jāizdara pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, palīdzēs uzsākt maksātnespējas procesu un nepieciešamības gadījumā palīdzēs arī maksātnespējas procesā.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par valdes locekļu atbildību maksātnespējas procesā. Mēs varam palīdzēt. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.