atbildība par grāmatvedības dokumentu nenodošanu

Valdes locekļu atbildība par grāmatvedības dokumentu nenodošanu

Valdes locekļi bieži uzņēmuma grāmatvedību uzskata par nebūtisku, kaut ko tādu, kas vajadzīgs tikai Valsts ieņēmumu dienestam. Taču maksātnespējas procesā tieši grāmatvedības reģistri un attaisnojuma dokumenti ir tie, kas dod priekšstatu, kā uzņēmums ir darbojies, ļauj izsekot darījumiem, rīcībai ar uzņēmuma mantu un naudu. Ja administratoram nav grāmatvedības dokumenti, administrators nevar izpildīt savus pienākumus. Minēto iemeslu dēļ Maksātnespējas likumā ir noteikta valdes locekļu atbildība par grāmatvedības dokumentu nenodošanu administratoram.

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

  

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu kā pareizi rīkoties, vai lai aizstāvētos pret administratora celtajām prasībām, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Kādi grāmatvedības dokumenti ir jānodod?

Maksātnespējas likums paredz vispārīgu noteikumu, ka valdes locekļiem ir jānodod visi grāmatvedības dokumenti administratoram. Piemēram, ja uzņēmums ir darbojies divdesmit gadus, valdes loceklim ir jānodod dokumenti par visiem šiem divdesmit gadiem, ja vien dokumentiem nav beidzies likumā noteiktais glabāšanas laiks un tie nav iznīcināti.

Tomēr Maksātnespējas likumā ir vēl viens speciāls noteikums attiecībā uz dokumentu nodošanu, kas paredz, ka no valdes locekļa var piedzīt zaudējumus, gadījumā, ja:

  • valdes loceklis nenodod grāmatvedības dokumentus par pēdējiem trim gadiem,

  • nodotie dokumenti par pēdējiem trijiem gadiem ir tādā stāvoklī, ka tie neļauj gūt skaidru priekšstatu par uzņēmuma darījumiem un mantas stāvokli.

 

Likums arī nosaka, kā šos zaudējumus aprēķina – zaudējumi ir maksātnespējas procesā atzītie kreditoru prasījumi to pamatparāda apmērā.

Maksātnespējas procesa administratori bieži mēdz “baidīt” valdes locekļus ar prasību celšanu sakarā ar to, ka grāmatvedības dokumenti nedod skaidru priekšstatu par uzņēmuma darījumiem un mantas stāvokli, taču Augstākā tiesa ir pateikusi, ka ne katra grāmatvedības dokumentu nepilnība ir pamats, lai celtu prasību, un administratoram ir jāpierāda, kāpēc iztrūkstošie dokumenti viņam neļauj izpildīt administratora pienākumus:

“ .. prasītājam ir jānorāda un tiesai jāvērtē, kāpēc iesniegtie dokumenti neļauj gūt priekšstatu par darījumiem. Frāzes par kvalitatīvu grāmatvedības kārtošanu un krietna un rūpīga saimnieka darbību nevar aizstāt pamatojumu par konkrētām ziņām, dokumentiem un to ietekmi uz parādnieka mantas atgūšanu un kreditoru stāvokli.” (LR Senāta Civillietu departamenta 12.06.2019. spriedums lietā SKC-154/2019)

 

Kad grāmatvedības dokumenti ir jānodod?

Dokumenti ir jānodod 10 dienu laikā no maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas (sprieduma pieņemšanas dienas).

Taču praksē šo noteikumu neievēro, dokumentus administratoram parasti nodod aptuveni mēneša laikā no procesa uzsākšanas, un administratori iebildumus pret to neceļ.

 

Kā grāmatvedības dokumenti ir jānodod?

Likumā ir noteikta tikai viena prasība – dokumenti ir jānodod ar pieņemšanas un nodošanas aktu, kas ir jāsagatavo pašam valdes loceklim.

Taču drošāk dokumentus ir nodot sašūtus, ar sanumurētām lapām un pēc iespējas precīzāk aktā norādot, kādi dokumenti ir nodoti. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai valdes loceklis vēlāk varētu pierādīt, ka dokumenti ir nodoti un kādi dokumenti ir nodoti. Diemžēl ne visi administratori ir godprātīgi, un mēdz būt situācijas, kad dokumenti administratoram ir nodoti, bet administrators apgalvo pretējo -  ka viņam attiecīgo dokumentu nav. Šādā gadījumā valdes locekļa pienākums ir pierādīt, ka dokumenti ir bijuši un ir nodoti administratoram, nevis administratoram ir jāpierāda, ka dokumentu nav. Saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem negatīvs fakts (fakts, kas nav noticis) nav jāpierāda, un dokumentu nenodošana ir negatīvs fakts, kas administratoram nav jāpierāda.

 

Ko darīt?

  • Nodot grāmatvedības dokumentus sašūtus, ar sanumumurētām lapām un pieņemšanas un nodošanas aktā pēc iespējas precīzāk aprakstot nododamos dokumentus.

  • Jau pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas noskaidrot, kādi ir tie jautājumi, kuru dēļ var rasties problēmas maksātnespējas procesā, tai skaitā kādas prasības administrators varētu celt un kam administrators pievērsīs uzmanību, un paturēt nepieciešos dokumentus vai to kopijas, lai vēlāk tās varētu izmantot sarunās ar administratoru vai kā pierādījumus tiesā.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par valdes locekļu atbildību maksātnespējas procesā. Mēs varam palīdzēt. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.