top of page
O6JTUC0.jpg

Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana

Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana ir sarežģīts process vairāku mēnešu garumā, kas prasa ieguldīt daudz laika, darba un naudas. Tajā ir jāievēro daudzu likumu noteikumi, un reizēm arī nebūtiskas kļūdas vai termiņu neievērošana var būt iemesls, kuru dēļ tiesiskās aizsardzības procesu nav iespējams realizēt, tāpēc pret tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu ir jāizturas nopietni.

Ja vēlaties uzzināt par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu, lasiet tālāk.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana tiesā

Tiesiskās aizsardzības procesu ierosina, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesā. Pieteikumam parasti pievieno saimnieciskās darbības pārskatu un kreditoru sarakstu. Par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanu ir jāmaksā valsts nodeva 145 eiro.

Par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu tiesa pieņem lēmumu vienas dienas laikā, nerīkojot tiesas sēdi. Ja tiesa uzskata, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tā pieņem lēmumu, kurā nosaka, kādi dokumenti ir jāiesniedz un cik ilgā laikā.

Tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanai ir šādas sekas:

  • ne tiesu izpildītāji, ne Valsts ieņēmumu dienests nedrīkst vairs veikt jebkādas parādu piedziņas darbības, tai skaitā pārdot uzņēmuma īpašumu;

  • uzņēmums var brīvi rīkoties ar saviem kontiem un naudas līdzekļiem;

  • kreditori nevar uzsākt maksātnespējas procesu un, ja kreditors ir iesniedzis tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, tā  izskatīšana tiesā tiek atlikta;

  • tiek apturēts līgumsodu, nokavējuma naudas un daļēji arī procentu pieaugums.

 

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādāšana un saskaņošana

Divu mēnešu laikā pēc tiesas lēmuma  par lietas ierosināšanu uzņēmumam ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar kreditoriem tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns (sk. Tiesiskās aizsardzības procesam nepieciešamās piekrišanas). Šis termiņš plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ir ļoti īss, it īpaši, ja plānu ir jāsaskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Ja plānu ir jāsaskaņo arī ar Valsts ieņēmumu dienestu, plānu ir jāizstrādā un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ļoti īsā laikā – 10 dienās pēc tiesas lēmuma pieņemšanas. Ieņēmumu dienestam plānu ir jāizskata 21 dienas laikā no tā saņemšanas.

Plāna izstrādāšanas un saskaņošanas termiņu var pagarināt par vienu mēnesi, ja tam piekrīt lielākā daļa kreditoru.

Šajā laikā ir jāvienojas arī ar tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu par procesa uzraudzīšanu.

 

Tiesiskās aizsardzības procesa lietas izskatīšana tiesā

Pēc tam, kad tiesiskās aizsardzības procesa plāns ir saskaņots ar kreditoriem un iesniegts tiesā, tiesa nosaka tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai laiku, kurā tai ir jāiesniedz tiesai atzinumu par plānu (ne ilgāku par 15 dienām).

Pēc tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atzinuma saņemšanas 15 dienu laikā tiesa izlemj jautājumu par tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju un plāna apstiprināšanu. Tiesa lietu izskata rakstveida procesā, bet, ja tā uzskata par nepieciešamu, tā var rīkot arī tiesas sēdi.

Tiesa pārbauda, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns atbilst likuma prasībām un kreditori to ir atbalstījuši likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Ja tiesa konstatē, ka šīs prasības ir izpildītas, tiesa ar spriedumu pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju un apstiprina tiesiskās aizsardzības procesa plānu.

Tiesas spriedums nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, ja tiesa ir noraidījusi tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu (nav pieņēmusi lēmumu par procesa realizāciju un nav apstiprinājusi plānu).

Ja tiesa ir apstiprinājusi plānu, tiek uzsākta tiesiskās aizsardzības procesa realizācijat.i., uzņēmumam ir jāsāk darboties saskaņā ar tiesiskās aizsardzības procesa plānu un jāveic tajā paredzētie pasākumi.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja tiesiskās aizsardzības process ir piemērots jūsu uzņēmuma parādu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page