top of page
presentation-1454403_1280.png

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir tiesiskās aizsardzības procesa pamata dokuments, kurā ir aprakstīts, kā uzņēmums plāno strādāt tiesiskās aizsardzības procesa laikā un cik daudz un kad tas plāno maksāt kreditoriem parādsaistību segšanai.

Ja vēlaties gūt īsu ieskatu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un tā saskaņošanu ar kreditoriem, lasiet tālāk.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam ir jābūt skaidram un reālam uzņēmuma darbības plānam

Augstākā tiesa 2015.gada 20.februāra spriedumā lietā Nr. Lieta Nr.C27144014 (SPC-5/2015) ir norādījusi, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam:

“.. jābūt skaidram un reālam plānam, kā panākt, lai parādos iestigušais komersants atkal sāk strādāt ar peļņu. ”

Plānam ir jābūt reālam uzņēmuma darbības plānam, tāpēc tajā ir jānorāda viss, ko prasa likums (Maksātnespējas likuma 40.pants), gan reāli iespējami un izpildāmi pasākumi, ticami ienākumi un izdevumi, un citi likumā neminēti, bet būtiski apstākļi.  

 

Kas jānorāda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā?

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna galvenās sastāvdaļas ir šādas:

 • kreditoru saraksts,

 • tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes (parasti parādu samaksas atlikšana un daļēja parāda dzēšana) un pamatojums attiecīgo metožu nepieciešamībai,

 • ​​katru mēnesi plānotie ieņēmumi un izdevumi un ieņēmumu un izdevumu pamatojums,

 • kreditoriem veicamo maksājumu grafiks, norādot katru mēnesi katram kreditoram parāda segšanai maksājamo summu,

 • kā uzņēmums plāno samazināt izdevumus,

 • kāpēc kreditoru ieguvums ir lielāks no tiesiskās aizsardzības procesa nekā no maksātnespējas procesa.

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā ir vēlams norādīt citus likumā neminētus, bet attiecīgajā situācijā būtiskus apstākļus, piemēram, noslēgtos sadarbības līgumus.

 

Plānam ir nepieciešama piekrišana no kreditoru vairākuma (parāda apmēra ziņā)

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam ir nepieciešama piekrišana no:

 • vairāk kā puses no nenodrošinātajiem kreditoriem (pamatparāda apmēra ziņā),

 • ne mazāk kā 2/3 no nodrošinātajiem kreditoriem (pamatparāda apmēra ziņā).

​​

Nodrošinātie kreditori ir tie kreditori, kuru prasījumi ir nodrošināti ar komercķīlu vai zemesgrāmatā reģistrētu hipotēku. Nodrošinātais kreditors ir arī Valsts ieņēmumu dienests, ja piedziņas atzīme ir reģistrēta zemesgrāmatā.

 

Ja uzņēmumam ir nodokļu parādi, Valsts ieņēmumu dienesta piekrišana plānam ir nepieciešama neatkarīgi no tā, vai kreditoru vairākums ir piekritis tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam, ja plānā ir paredzēta:

 • nodokļu pamatparāda dzēšana vai samazināšana,

 • nodokļu pamatparāda samaksas sadalīšana termiņos, termiņa pagarināšana vai termiņa atlikšana uz laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem,

 • nokavējuma naudas samazināšana vairāk par 50 procentiem vai dzēšana,

 • soda naudas samazināšana vairāk par 65 procentiem vai dzēšana,

 • kārtējo nodokļu maksājumu summu sadalīšana termiņos, termiņa pagarināšana vai atlikšana uz laiku.

 

Cik ilgā laikā un kā ar kreditoriem ir jāsaskaņo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns?

Kopējais plāna izstrādāšanas un saskaņošanas termiņš ir divi mēneši no tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā. Šo termiņu var pagarināt par vienu mēnesi, ja vairākums kreditoru tam piekrīt.

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem nav noteikts termiņš.

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu ir jānosūta vai jānodod visiem kreditoriem, uzaicinot viņus dot piekrišanu un norādot piekrišanas sniegšanas termiņu.

Ja kreditors norādītajā termiņā nav devis piekrišanu, ir uzskatāms, ka attiecīgais kreditors nedod piekrišanu plānam.

 

Cik ilgā laikā un kā ar Valsts ieņēmumu dienestu ir jāsaskaņo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns?

Valsts ieņēmumu dienestam plāns ir jāiesniedz 10 dienu laikā no tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas (tas neattiecas uz ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu).

Valsts ieņēmumu dienestam ir jāsniedz atbildi (piekrišana plānam, atteikums piekrist plānam vai iebildumi) 21 dienas laikā no plāna saņemšanas dienas. Ja uzņēmums plānu precizē vai izmaina atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām, jauno plānu Valsts ieņēmumu dienests atkal izskata 21 dienas laikā.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja tiesiskās aizsardzības process ir piemērots jūsu uzņēmuma parādu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page