top of page
crop-businessman-giving-contract-to-woma

Tiesiskās aizsardzības procesam nepieciešamās piekrišanas

Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas un realizācijas laikā ir nepieciešamas vairākas piekrišanas un apstiprinājumi, bez kuriem tiesiskās aizsardzības procesu nav iespējams realizēt.

Ja vēlaties noskaidrot, no kā, kad un kādā veidā ir jāsaņem piekrišanas tiesiskās aizsardzības procesam, lasiet tālāk.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Tiesas piekrišana tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanai

Pirmais solis, lai uzsāktu tiesiskās aizsardzības procesu (izņemot ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu) ir tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšana tiesā.

Tiesa, pieņemot lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, pārbauda, vai uzņēmumam ir finansiālas grūtības, tāpēc pieteikumā tiesai ir jānorāda, kādi apstākļi liecina par finansiālām problēmām, un pieteikumam ir jāpievieno dokumenti, kas šīs problēmas pierāda.  

 

Kreditoru piekrišana tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam ir nepieciešama piekrišana no:

 • vairāk kā puses no nenodrošinātajiem kreditoriem (pamatparāda apmēra ziņā),

 • ne mazāk kā 2/3 no nodrošinātajiem kreditoriem (pamatparāda apmēra ziņā).

Nodrošinātie kreditori ir tie kreditori, kuru prasījumi ir nodrošināti ar komercķīlu vai zemesgrāmatā reģistrētu hipotēku. Nodrošinātais kreditors ir arī Valsts ieņēmumu dienests, ja piedziņas atzīme ir reģistrēta zemesgrāmatā.

 

Valsts ieņēmumu dienesta piekrišana tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam

Valsts ieņēmumu dienests tiesiskās aizsardzības procesā ir īpašs kreditors, uz kuru attiecas citi noteikumi nekā uz pārējiem kreditoriem.

Ja uzņēmumam ir nodokļu parādi, valsts ieņēmumu dienesta piekrišana plānam ir nepieciešama neatkarīgi no tā, vai kreditoru vairākums ir piekritis tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam, ja plānā ir paredzēta:

 • nodokļu pamatparāda dzēšana vai samazināšana,

 • nodokļu pamatparāda samaksas sadalīšana termiņos, termiņa pagarināšana vai termiņa atlikšana uz laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem,

 • nokavējuma naudas samazināšana vairāk par 50 procentiem vai dzēšana,

 • soda naudas samazināšana vairāk par 65 procentiem vai dzēšana,

 • kārtējo nodokļu maksājumu summu sadalīšana termiņos, termiņa pagarināšana vai atlikšana uz laiku.

 

Ja plānam ir nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta piekrišana, Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz arī bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas sastādīts ne vēlāk kā mēnesi pirms tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā. Valsts ieņēmumu dienests parasti arī prasa iesniegt citus dokumentus, kas pierāda, ka uzņēmums ir spējīgs izpildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

 

Tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas piekrišana tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam

Tiesiskās aizsardzības procesā ir nepieciešama piekrišana ne tikai no kreditoriem un tiesas, bet uzņēmumam ir jāatrod tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu (kuram nav jābūt ne juridiskai, ne arī kādai citai noteiktai izglītībai vai profesijai) un jāvienojas ar viņu par tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzību.

Pēc plāna iesniegšanas tiesai tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošajai personai ir jāizvērtē tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns un ir jādod tiesai atzinums:

 • vai plāns atbilst likuma prasībām,

 • vai plāns sasniegs likumā noteikto mērķi (vai plāns ir izpildāms),

 • vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā ietvertās saistības ir pamatotas (ja par tām pastāv šaubas).

 

Tiesas piekrišana tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam

Tiesa dod galīgo apstiprinājumu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam un attiecīgi arī tiesiskās aizsardzības procesa realizācijai, pieņemot spriedumu par tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju.

Tiesa pārbauda:

 • vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns atbilst likumu prasībām,

 • vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam savu piekrišanu ir devis nepieciešamais kreditoru vairākums,

 • vai plāna apstiprināšanas laikā ir ievērotas likuma prasības.

Parasti tiesa atsaka apstiprināt plānu tikai tad, ja kāds no kreditoriem tiesai izsaka savus iebildumus.

Ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam piekrišanu ir devis Valsts ieņēmumu dienests, ir daudz lielākas iespējas, ka šo plānu apstiprinās arī tiesa. Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem ir pienākums izvērtēt plānu un dot piekrišanu tikai tad, ja ir pamats uzskatīt, ka plānu ir iespējams realizēt un tas atbilst likumu prasībām, tāpēc tiesas paļaujas uz Valsts ieņēmumu dienesta vērtējumu.  

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja tiesiskās aizsardzības process ir piemērots jūsu uzņēmuma parādu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page