parādnieka pārstāvis maksātnespējas procesā

Parādnieka pārstāvis juridiskās personas maksātnespējas procesā

Juridiskās personas maksātnespējas procesā administrators ieceļ parādnieka pārstāvi, kuram ir tiesības piedalīties maksātnespējas procesā un kuram procesā ir noteiktas tiesības, pienākumi un atbildība.

Ja vēlaties uzzināt, ko administrators ieceļ par parādnieka pārstāvjiem, kas ir jādara parādnieka pārstāvim, kādas ir viņa tiesības un atbildība, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par juridiskās personas maksātnespēju. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Ko un kā administrators ieceļ par parādnieka pārstāvjiem?

Administrators par parādnieka pārstāvjiem ieceļ valdes locekļus (uzņēmumos, kas nav SIA vai akciju sabiedrība – citus izpildinstitūcijas locekļus).

Administrators par parādnieka pārstāvjiem var iecelt arī dalībniekus vai jebkuru citu personu, tai skaitā uzņēmuma grāmatvedi, ja attiecīgā persona var sniegt administratoram nepieciešamās ziņas par uzņēmumu un tā darbību, un šīs ziņas nespēj sniegt citi parādnieka pārstāvji.

Administrators lēmumu par parādnieka pārstāvja iecelšanu pieņem nekavējoties pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un nosūta parādnieka pārstāvim uz viņa deklarētās dzīvesvietas adresi.

 

Kādi ir parādnieka pārstāvja pienākumi?

Parādnieka pārstāvim ir šādi pienākumi:

 • nodot administratoram uzņēmuma mantu,

 • nodot administratoram uzņēmuma grāmatvedības dokumentus,

 • sniegt administratoram viņa pieprasītās ziņas par uzņēmumu,

 • piedalīties kreditoru sapulcēs,

 • piedalīties tiesas sēdēs un sniegt tiesai pēc tās pieprasījuma informāciju (kas notiek ļoti reti).

 

Pienākums nodot grāmatvedības dokumentus

Parādnieka pārstāvim ir pienākums nodot administratoram visus maksātnespējīgā uzņēmuma grāmatvedības dokumentus.

Dokumentus administratoram jānodod:

 • 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas,

 • kopā ar dokumentu sarakstu, kuru ir jāsagatavo pašam parādnieka pārstāvim,

 • sakārtotus atbilstoši lietvedības noteikumiem.

Gadījumā, ja parādnieka pārstāvji ir arī maksātnespējīgā uzņēmuma valdes locekļi, par grāmatvedības dokumentu nenodošanu pret valdes locekli var celt prasību tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu.

 

Pienākums sniegt informāciju

Parādnieka pārstāvim ir pienākums sniegt par maksātnespējīgo uzņēmumu informāciju administratoram un tiesai. Tiesas parādnieka pārstāvim parasti informāciju neprasa, taču administratori to dara bieži.

Nereti administratori prasa parādnieka pārstāvim daļēji veikt administratora pienākumus, proti, administratori prasa parādnieka pārstāvim sameklēt administratoram nepieciešamos dokumentus un izskaidrot administratam to, kas patiesībā ir noskaidrojams, pārbaudot uzņēmuma grāmatvedības dokumentus. Likumā nav noteikta precīza robeža, kur beidzas administratora pienākums pārbaudīt grāmatvedības dokumentus un pašam atrast nepieciešamo informāciju par maksātnespējīgo uzņēmumu, un kur sākas parādnieka pārstāvja pienākums sniegt administratoram nepieciešamās ziņas.

Parādnieka pārstāvim ir pienākums sniegt administratoram pieprasīto informāciju nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā.

Likumā ir noteikts, ka arī tad, ja parādnieka pārstāvis nevar iesniegt attiecīgās ziņas, viņam par to ir jāpaziņo administratoram, norādot iemeslus, kāpēc viņš šīs ziņas nevar sniegt.

 

Parādnieka pārstāvim savi pienākumi ir jāpilda bez maksas

Parādnieka pārstāvim par pienākumu veikšanu maksātnespējas procesā nav paredzēta samaksa.

Parādnieka pārstāvju pienākumi parasti aprobežojas ar grāmatvedības dokumentu un mantas nodošanu administratoram. Tomēr gadījumos, kad grāmatvedības dokumenti nav pienācīgi sakārtoti, dokumentu nodošana var prasīt lielu papildus laika un naudas patēriņu.

Citos gadījumos administratori nevis pieņem visus grāmatvedības dokumentus no parādnieka pārstāvja, bet, piedraudot ar dažādu prasību celšanu tiesā, prasa parādnieka pārstāvim meklēt un iesniegt administratoram nepieciešamos dokumentus. Tādos gadījumos parādnieka pārstāvju pienākumu pildīšana var izvērsties par neparedzētu un bezmaksas “administratora palīga” darbu vairāku mēnešu garumā.

 

Kādas ir parādnieka pārstāvja tiesības?

Parādnieka pārstāvim juridiskās personas maksātnespējas procesā ir ne tikai pienākumi, bet arī tiesības, un, izmantojot šīs tiesības, parādnieka pārstāvis var ietekmēt maksātnespējas procesa norisi.

Parādnieka pārstāvim ir šādas tiesības:

 • iepazīties ar iesniegtajiem kreditoru prasījumiem, izteikt administratoram iebildumus pret tiem un pārsūdzēt administratora lēmumu par kreditora prasījumu,

 • pieprasīt no administratora ziņas par uzņēmuma mantas pārdošanu un izteikt iebildumus pret mantas pārdošanas plānu, ko ir sastādījis administrators,

 • pieprasīt administratoram sasaukt kreditoru sapulci, tai skaitā, lai izlemtu jautājumu par administratora atlīdzību un maksātnespējas procesa izdevumu atzīšanu par nepamatotiem, piedalīties kreditoru sapulcē, iepazīties ar kreditoru sapulces protokolu un pārsūdzēt tiesā kreditora sapulces lēmumu,

 • pārsūdzēt administratora lēmumus tiesā un iesniegt sūdzības par administratora rīcību Maksātnespējas kontroles dienestam,

 • ierosināt maksātnespējīgā uzņēmuma pāreju uz tiesiskās aizsardzības procesu un izstrādāt uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

Administratoram ir pienākums sūtīt parādnieka pārstāvim šādus dokumentus (bez īpaša parādnieka pārstāvja pieprasījuma):

 • lēmumu par parādnieka pārstāvja iecelšanu,

 • kreditoru reģistru un grozījumus kreditoru reģistrā,

 • parādnieka mantas pārdošanas plānu.

 

Atbildība par parādnieka pārstāvja pienākumu nepildīšanu

Ja parādnieka pārstāvis nepilda savu pienākumu nodot uzņēmuma grāmatvedības dokumentus administratoram, un parādnieka pārstāvis ir arī uzņēmuma valdes loceklis, pret parādnieka pārstāvi var celt prasības par zaudējumu atlīdzināšanu.

Parādnieka pārstāvis (arī tad, ja viņš nav uzņēmuma valdes loceklis vai citas uzņēmuma izpildinstitūcijas loceklis) atsevišķos gadījumos atbild arī krimināltiesiski. Krimināllikumā ir paredzēta atbildība par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, ja parādnieka pārstāvis maksātnespējas procesa laikā:

 • ir sniedzis apzināti nepatiesas ziņas tiesai vai administratoram,

 • veicis nelikumīgus darījumus,

 • slēpis mantu vai darījumus,

 • slēpis, iznīcinājis vai viltojis dokumentus.

NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējsas procesā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.