parādnieka maksātnespējas pieteikums

Parādnieka maksātnespējas pieteikums

Parādnieka maksātnespējas procesa pieteikums ir dokuments, ar kuru uzņēmuma vadība lūdz tiesu uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu.

Ja vēlaties uzzināt, kas jānorāda maksātnespējas procesa pieteikumā, kādi dokumenti tam jāpievieno un kurā tiesā tas ir jāiesniedz, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par maksātnespējas procesu un tā uzsākšanu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Kas ir jānorāda maksātnespējas procesa pieteikumā?

Parādnieka juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda:

  • maksātnespējas procesa pazīmi (parasti maksātnespējas pazīme ir tas, ka uzņēmums ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš)

  • uzņēmuma galvenais interešu centrs Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 izpratnē (parasti juridiskā adrese, ja vien uzņēmuma vadība neatrodas citā valstī)

  • vai uzņēmumam pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijusi manta un darbinieki citā Eiropas Savienības dalībvalstī un, ja ir bijuši, kurā vietā (Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē);

  • uzņēmuma juridisko adresi trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

 

Kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Pieteikumam nav jāpievieno pierādījumi, ka uzņēmums nevar nokārtot savas parādsaistības.

“Kā pierādījums tam, ka parādnieks nespēj izpildīt saistības, kalpo pieteikumā norādītais parādnieka apliecinājums par tā maksātnespēju, kas vienkāršo juridisko personu pieeju maksātnespējas procesam …” (Latvijas Republikas Augstākās tiesasSenāta Civillietu departamenta 2012. gada 20.decembra lēmums Lietā Nr. SPC-52/2012)

Pieteikumam ir jāpievieno:

  • valdes locekļu saraksts, kurā ir norādīta valdes locekļu vārds, uzvārds, adrese, un citas ziņas par to, kā valdes locekļi ir sasniedzami,

  • pierādījumi, ka par nodomu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu ir paziņots komercsabiedrības dalībniekiem (biedriem),

  • pierādījumi par pārstāvības tiesībām (parasti tā ir Uzņēmuma reģistra izziņa par paraksta tiesībām),

  • dokumenti, kas apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva, depozīts un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

 

Kurā tiesā ir jāiesniedz maksātnespējas pieteikums?

Juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu ir jāiesniedz tiesai pēc parādnieka juridiskās adreses, kas parādniekam bija trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Kā tiesa pieņem spriedumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu?

Tiesa pasludina maksātnespējas procesu, pieņemot par to spriedumu, ar kuru tiek iecelts arī administrators

Tiesa pieņem spriedumu aptuveni 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pieteikuma saņemšanas tiesā.

Tiesas sēdes nenotiek, un tiesa pieņem spriedumu tikai pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem.

Ja tiesa uzskata, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai pieteikums nav sastādīts pareizi, tā pieņem lēmumu, kurā norāda kādi dokumenti ir jāiesniedz vai kas ir jāizlabo pieteikumā, un nosaka laiku, kurā to var izdarīt.

 

Ko darīt?

Lai gan maksātnespējas pieteikums nav sarežģīts dokuments, tomēr tas ir juridisks dokuments, kas ir jāsagatavo atbilstoši Civilprocesa likuma un citu likumu prasībām, tāpēc pareizi to var sagatavot tikai jurists.

Taču jāatceras, ka svarīgāk par pieteikuma pareizu sagatavošanu ir noskaidrot, vai maksātnespējas procesā netiks celtas prasības pret valdes locekļiem un īpašniekiemprasības par darījumu atcelšanu un naudas atmaksāšanu, kā arī noskaidrot, kā maksātnespējas process ietekmēs uzņēmuma valdes locekļus un īpašniekus.

VĒLATIES UZSĀKT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas jautājumos. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.