top of page
Broker-closing-deal.jpg

Tiesiskās aizsardzības process (TAP)

Tiesiskās aizsardzības process ir kreditoru vairākuma un tiesas piekrišanu īstenots uzņēmuma izņēmuma tiesiskais stāvoklis, kas atļauj uzņēmumam atlikt parādu samaksu, daļēji dzēst parādus, vai īstenot citus pasākumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai, un vienlaicīgi neļauj kreditoriem veikt parādu piedziņu.

Ja jūs domājat, ka tiesiskās aizsardzības process var būt piemērots jūsu uzņēmumam, lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā tiesiskās aizsardzības process var palīdzēt jūsu uzņēmumam turpināt darboties. 

Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

 

Tiesiskās aizsardības process ir uzņēmuma izņēmuma tiesiskais stāvoklis, kas: 

 • ļauj vienoties ar kreditoru vairākumu par parādu samaksas atlikšanu, kā arī pilnīgu vai daļēju parādu dzēšanu,

 • neļauj kreditoriem piedzīt parādus un ierosināt maksātnespējas procesu.

Tiesiskās aizsardzības process ir juridiski saistošs visiem kreditoriem un ļauj uzņēmumam samaksāt parādus 2 līdz 4 gadu laikā.

Tiesiskās aizsardzības procesu var realizēt, ja vairāk kā puse kreditoru (parāda apmēra ziņā) un vismaz 2/3 (arī parāda apmēra ziņā) no nodrošinātajiem kreditoriem piekrīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam (sk. Tiesiskās aizsardzības procesam nepieciešamās piekrišanas). 

Tiesiskās aizsardzības process

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par to, vai tiesiskās aizsardzības process var palīdzēt jūsu uzņēmumam. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Kādi uzņēmumi var izmantot tiesiskās aizsardzības procesu?

Tiesiskās aizsardzības procesu var piemērot juridiskās personas, personālsabiedrības un individuālie komersanti.

Tiesiskās aizsardzības procesu var uzsākt realizēt uzņēmumi:

 • kam ir finansiālas problēmas,

 • kas spēj pierādīt, ka spēj veikt sekmīgu saimniecisko darbību, t.i. uzņēmumam būs pietiekoši finansiālo resursu, lai varētu segt (pilnībā vai daļēji) gan iepriekšējos parādus, gan apmaksāt tekošos izdevumus,

 • kuru kreditoriem ieguvums no tiesiskās aizsardzības procesa ir lielāks nekā no maksātnespējas procesa.

Kā norit tiesiskās aizsardzības process?

(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana

Tiesiskās aizsardzības procesu uzņēmums uzsāk, iesniedzot tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu (sk. Kā uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu?).

Tiesa izskata pieteikumu un vienas dienas laikā pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu. 

Ar brīdi, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, kreditoriem vairs nav tiesību veikt parādu piedziņu, tiesu izpildītājiem un Valsts ieņēmumu dienestam ir jāaptur visas parādu piedziņas darbības un jāatbloķē uzņēmuma konti. 

(2) Plāna izstrādāšana un saskaņošana ar kreditoriem

Divu mēnešu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu uzņēmumam ir jāizstrādā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, jāsaskaņo tas ar kreditoriem un jāiesniedz tiesai. Šo termiņu tiesa var pagarināt par vienu mēnesi, ja vairākums kreditoru tam piekrīt (sk. Tiesiskās aizsardzības procesam nepieciešamās piekrišanas

Ja plāna realizēšanai ir nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta piekrišana, plānu ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesai ļoti īsā laikā - 10 dienu laikā pēc tiesas lēmuma par lietas ierosināšanu. 

(3) Plāna apstiprināšana tiesā

Galīgo lēmumu par plānu un tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju pieņem tiesa.

Pēc tam, kad plāns ir iesniegts tiesā, tiesa nosaka termiņu (parasti divas nedēļas), kurā tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošajai personai ir jāiesniedz tiesai atzinums par plānu. 

Parasti tiesa lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju pieņem, balstoties tikai uz iesniegtajiem dokumentiem, tiesas sēdi nerīko un nevienu uz tiesu neaicina. Atsevišķos gadījumos tiesa pēc savas iniciatīvas var nozīmēt tiesas sēdi.

(4) Tiesiskās aizsardzības procesa realizācija

Tiesiskās aizsardzības procesa realizācija ir laiks (divi līdz četri gadi), kad uzņēmumam ir jāveic tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā paredzētie parādu maksājumi kreditoriem, un/vai ir jāveic citi plānā paredzētie pasākumi uzņēmuma finanisālā stāvokļa uzlabošanai. 

Tiesiskās aizsardzības procesa plāna realizācijas laikā uzņēmumam ir noteikti vairāki ierobežojumi, piemēram, uzņēmums nedrīkst izmaksāt dividendes (sk. Tiesiskās aizsardzības procesa negatīvās sekas)

Visu tiesiskās aizsardzības procesa realizācijas laiku kreditori nedrīkst veikt parādu piedziņu un prasīt uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu.

Vai tiesiskās aizsardzības process attiecas uz visiem kreditoriem?

Tiesiskās aizsardzības process attiecas uz visiem kreditoriem, tai skaitā uz tiem kreditoriem, kuri nav piekrituši tiesisās aizsardzības procesa plānam. 

Kreditoram ir iespējas iebilst pret tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, taču kreditora iebildumi tiks ņemti vērā tikai tad, ja tie būs pamatoti. 

 

Cik ilgi norit tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process parasti norit 2 gadus. Tiesiskās aizsardzības procesu var pagarināt vēl uz diviem gadiem. 

Prakse rāda, ka parasti veiksmīgi tiek pabeigti tie tiesiskās aizsardzības procesi, kuri termiņš ir pagarināts, kas liecina, ka parasti divu gadu termiņš ir par maz, lai sekmīgi realizētu tiesisko aizsardzību. 

Ieguvumi no tiesiskās aizsardzības procesa

Tiesiskās aizsardzības process nodrošina uzņēmumam vairākas priekšrocības un iespējas

 • Uzņēmuma vadība turpina vadīt uzņēmumu un uzņēmums var turpināt darboties.

 • Visu tiesiskās aizsardzības procesa laiku kreditori nevar piedzīt parādus un uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu.

 • Tiek apturēts līgumsodu un nokavējuma naudas pieaugums un ierobežots nokavējuma procentu apmērs.

 • Ir iespēja daļēji vai pilnībā dzēst parādus.

 • Kreditori, kas iegulda naudu uzņēmumā, kam ir pasludināts tiesiskās aizsardzības process, maksātnespējas procesā ir prioritāri kreditori, kuru prasījumi tiek apmierināti kā pirmie (pēc nodrošināto kreditoru prasījumu segšanas).

Tiesiskās aizsardzības procesa negatīvās sekas

Tiesiskās aizsardzības procesam ir arī negatīvas sekas:

 

 • Maksātnespējas reģistrā internetā ir publiski visiem pieejama informācija, ka uzņēmumam ir pasludināts tiesiskās aizsardzības process.

 • Uzņēmuma sadarbības partneri var nevēlēties slēgt darījumus, baidoties par uzņēmuma spējām izpildīt saistības un iespējamo maksātnespēju. 

 • Uzņēmums nedrīkst kavēt kārtējo maksājumu veikšanu (šādu kavējumu dēļ var izbeigt tiesiskās aizsardzības procesu). 

 • Uzņēmums nedrīkst izmaksāt dividendes, visa peļņa ir jānovirza parādu segšanai.

 • Tiesiskās aizsardzības procesam ir salīdzinoši īss termiņš - divi gadi (ko vēlāk var pagarināt vēl uz diviem gadiem).

 • Pēc otrā neveiksmīgā tiesiskās aizsardzības procesa automātiski tiek ierosināts uzņēmuma maksātnespējas process.

 

 

Kas jānorāda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā?

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna galvenās sastāvdaļas ir šādas:

 • kreditoru saraksts,

  

 • tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes (parasti parādu samaksas atlikšana un daļēja parāda dzēšana) un pamatojums to nepieciešamībai,

 • katru mēnesi plānotie ieņēmumi un izdevumi un ieņēmumu un izdevumu pamatojums,

 • kreditoriem veicamo maksājumu grafiks, kurā norādīta katru mēnesi katram kreditoram parāda segšanai maksājamā summa,

 • kā uzņēmums plāno samazināt izdevumus,

 • kāpēc kreditoru ieguvums no tiesiskās aizsardzības procesa ir lielāks nekā no maksātnespējas procesa.

Kas ir ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process?

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process no parasta tiesiskās aizsardzības procesa atšķiras tikai ar veidu, kā tas tiek uzsākts (sk. Kā uzsākt ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu?

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā plānu izstrādā un saskaņo, pirms tam neiesniedzot pieteikumu tiesā ar lūgumu ierosināt tiesiskās aizsardzības procesa lietu. Šo procesa veidu neizmanto bieži, jo tas nenodrošina aizsardzību pret parādu piedziņu laikā, kamēr tiek izstrādāts plāns.  

Kādas ir alternatīvas tiesiskās aizsardzības procesam?

Tiesiskās aizardzības procesa alternatīvas ir vienošanās ar kreditoriem, maksātnespējas process un likvidācija

Vienošanās ar kreditoriem rada līdzīgu rezultātu kā tiesiskās aizsardzības process, taču ar vienu izņēmumu - vienošanās nav saistoša tiem kreditoriem, kas to nav parakstījuši. Tāpēc vienošanās ir piemērota alternatīva tiesiskās aizsardzības procesam, ja uzņēmumam ir viens vai daži kreditori, vai arī ja uzņēmuma ir viens vai daži parāda apmēra ziņā lieli kreditori, bet pārējie parādi nerada uzņēmumam problēmas.

Maksātnespējas process ne vienmēr nozīmē, ka attiecīgā saimnieciskā darbība ir jāizbeidz. Darbību var turpināt cits uzņēmums, taču ar noteikumu ka tas tiek izdarīts pareizi - neradot zaudējumus maksātnespējīgā uzņēmuma kreditoriem. 

Likvidācija ir piemērota alternatīva maksātnespējas procesam, ja ar kreditoriem ir iespējams vienoties par parādu atlaišanu vai uzņēmumam ir nelieli parādi. Taču jāatceras, ka gadījumā, ja kreditors ir juridiska persona, kreditoram ir jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis no parāda summas, ko tas atlaiž.

Kādi uzņēmumi var izmantot tiesiskās aizsardzības procesu
Kā norit tiesiskās aizsardzības process?
TAP uzsākšana
Plāna izstrādāšana un saskaņošana ar kreditoriem
Plāna apstiprināšana tiesā
TAP realizācija
Vai TAP attiecas uz visiem kreditoriem
Cik ilgi norit TAP?
Ieguvumi no TAP
TAP negatīvās sekas
Kas jānorāda TAP plānā
Kas ir ĀTAP
Alternatīvas TAP

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja jūs apsverat izmantot tiesiskās aizsardzības procesu, jūs varat saņemt atbildes uz visiem jautājumiem. Mēs vienmēr labprāt palīdzēsim. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

bottom of page