maksātnespējas norise

Maksātnespējas procesa norise

Maksātnespējas procesa pirmā daļa – informācijas noskaidrošana

Maksātnespējas procesa pirmā daļa norit vienādi visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no tā, vai uzņēmumam ir manta vai nauda vai nav.

Maksātnespējas procesa pirmā daļa norit 2 mēnešus un tās laikā administrators:

  • pieņem no uzņēmuma valdes locekļiem uzņēmuma grāmatvedības dokumentus,

  • noskaidro uzņēmuma finansiālo stāvokli,

  • noskaidro, vai maksātnespējas procesā ir iespējams piedzīt parādus un celt tiesā prasības,

  • pieņem un pārbauda kreditoru prasījumus un sastāda kreditoru reģistru.

Maksātnespējas procesa pirmās daļas noslēgumā administrators sagatavo Ziņojumu par parādnieka mantas neesamību, kuru nosūta kreditoriem un parādnieka pārstāvjiem (valdes locekļiem). Ar Ziņojumu par parādnieka mantas neesamību administrators sniedz kreditoriem visu būtiskāko informāciju, ko administrators ir noskaidrojis par uzņēmumu. Šajā dokumentā administrators norāda arī to, vai maksātnespējas procesā ir iespējams piedzīt parādus un celt prasības tiesā.

Šo maksātnespējas procesa pirmo divu mēnešu laikā administrators var arī uzsākt darbības debitoru parādu atgūšanai.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par maksātnespējas procesu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Otrs maksātnespējas procesa norises posms, ja uzņēmumam nav vērtīga manta

"Tukšajam" uzņēmumam (kuram nav naudas vai manta) otrs maksātnespējas procesa posms var arī nenotikt. Tas nenotiek tad, ja neviens, arī administrators pats nevēlas finansēt maksātnespējas procesu no saviem līdzekļiem. Šādā gadījumā maksātnespējas procesu administratoram ir jāpabeidz un uzņēmumu ir jālikvidē, neceļot  tiesā prasības, tai skaitā prasības pret valdes locekļiem.  

 

Ja uzņēmums ir "tukšs", administrators var turpināt maksātnespējas procesu tikai tad, ja kāds to finansē (parasti kreditors vai pats administrators).

 

Ja kāds cits finansē maksātnespējas procesa turpināšanu un ja maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedzis (un arī samaksājis depozītu) ir kreditors, depozītu izmaksā atpakaļ kreditoram. Savukārt, ja pats uzņēmums ir iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu (un pats ir samaksājis depozītu), depozītu vienmēr saņem administrators kā savu atlīdzību.

 

Maksātnespējas procesa turpināšana nozīmē, ka administrators veic darbības naudas atgūšanai. Šīs darbības var būt dažādas – brīdinājumu un pretenziju sūtīšana, vienošanās par parādu samaksu, vienošanās par darījumu atcelšanu, prasību celšana tiesā, prasījumu cedēšana. Parādus piedzen un prasības ceļ pret uzņēmuma debitoriem, valdes locekļiem, darījuma partneriem, reizēm arī īpašniekiem.

Otrs maksātnespējas procesa norises posms, ja uzņēmumam pieder vērtīga manta

 

Maksātnespējas procesa pirmais posms – informācijas noskaidrošana - uzņēmumam, kuram pieder vērtīga manta, norit tāpat kā uzņēmumam, kuram manta nepieder.

 

Savukārt otrais posms norit savādāk, ja uzņēmumam pieder vērtīga manta.

 

Pirmkārt, administratoram nepastāv iespēja izvēlēties turpināt  vai neturpināt maksātnespējas procesu. Administratoram maksātnespējas process ir jāturpina, un tā laikā viņam ir jāatgūst debitoru parādi un jāceļ prasības, kā arī jāpārdod uzņēmuma manta.

 

Otrkārt, administratoram ir jāpārdod visa uzņēmuma manta. Administrators mantu parasti pārdod izsolēs tieši tāpat kā tiesu izpildītājs, taču likums atļauj mantu pārdot bez izsoles. Bez izsoles administratori parasti pārdod kustamo mantu.

 

Ja maksātnespējas procesa pieteikumu ir iesniedzis (un arī depozītu ir samaksājis) kreditors, viņam depozītu izmaksā atpakaļ. Savukārt, ja maksātnespējas procesa pieteikumu ir iesniedzis pats maksātnespējīgais uzņēmums (un ir samaksājis depozītu), depozītu izmaksā administratoram.

Maksātnespējas procesa pabeigšana

 

Nevienā likumā nav noteikts, cik ilgi turpinās maksātnespējas process. Tas var ilgt pusgadu, kura laikā administrators ceļ prasības tiesā un pēc sprieduma saņemšanas šīs prasības arī cedē. Process var ilgt arī vairākus gadus, kamēr prasības tiek izskatītas vairākās tiesu instancēs, un parādi tiek piedzīti ar tiesu izpildītāja palīdzību.

 

Ja maksātnespējas procesā administrators ir ieguvis naudas līdzekļus, tos izmaksā atbilstoši Maksātnespējas likumā prasībām šādā secībā: maksātnespējas procesa izmaksas,  darbinieku prasījumus minimālās darba algas apmērā, nodokļu pamatparādu, pārējo kreditoru pamatparādu, pārējos kreditoru prasījumus. 

 

Maksātnespējas procesu administrators pabeidz, nosūtot visiem kreditoriem par to paziņojumu un iesniedzot tiesā pieteikumu. Maksātnespējas procesu pabeidz un uzņēmumu likvidē ar tiesas lēmumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu.

NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.