top of page

Uzņēmumu likvidācija

likvidācija

Likvidācija ir process, kura rezultātā uzņēmums, kas var samaksāt savus parādus, tiek izslēgts no visiem reģistriem un pārstāj eksistēt.

Uzņēmuma aktīvi (manta un prasījuma tiesības) tiek pārdoti un iegūtā nauda pirmām kārtām tiek izmaksāta kreditoriem, bet atlikums īpašniekiem.

Ja uzņēmumam ir parādi, ko tas nevar samaksāt, likvidāciju nevar pabeigt, un ir jāierosina maksātnespējas process.

Ja jūs vēlaties noskaidrot visu par likvidāciju, lasiet tālāk. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

 

Mēs piedāvājam konfidenciālu un uzticamu sākotnējo konsultāciju par uzņēmumu likvidāciju. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Saturs

1. Kādus uzņēmumus var likvidēt?

3. Kā norit likvidācija?

     3.1. Lēmuma pieņemšana par likvidāciju

     3.2. Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā

     3.3. Likvidācijas darbību veikšana

     3.4. Likvidācijas pabeigšana

4. Kas veic likvidāciju?

5. Cik ilgi norit likvidācija?

6. Cik izmaksā likvidācija?

7. Kreditoru prasījumi likvidācijas procesā

10. Kādas ir likvidācijas alternatīvas?

 

Kādus uzņēmumus var likvidēt?

 

Likvidēt var tikai tādus uzņēmumus, kam nav kreditoru parādi, vai ir parādi, bet tos ir iespējams apmaksāt no uzņēmuma naudas līdzekļiem vai mantas. 

Likvidāciju var uzsākt arī tad, ja uzņēmumam ir parādi, taču pabeigt to nevarēs, un būs jāuzsāk maksātnespējas process.

Tomēr var likvidēt uzņēmumu, kuram ir parādi, kurus nevar samaksāt, ja kreditori atsakās no savām prasījuma tiesībām pret uzņēmumu.

Kā norit likvidācija?

(1) Lēmuma pieņemšana par likvidāciju

Likvidāciju uzsāk, pieņemot lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu.

 

Lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības izbeigšanu pieņem dalībnieku sapulce. Lēmumu par akciju sabiedrības darbības izbeigšanu pieņem akcionāru sapulce.

 

Dalībnieku sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri pārstāv vairāk par pusi no balstiesīgā kapitāla (ja vien statūtos nav paredzēts lielāks kvorums). Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla (ja vien statūtos nav paredzēts citādi).

 

Lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 no sapulcē pārstāvētajām balsīm. 

(2) Dokumentu iesniegšana uzņēmumu reģistrā

Lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu (kas automātiski nozīmē sabiedrības likvidācijas uzsākšanu) 3 dienu laikā no tā pieņemšanas ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kas publicē informāciju par likvidāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kopā ar lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

 • pieteikuma veidlapa,

 • likvidatora piekrišana būt par likvidatoru,

 • kvīts par valsts nodevas 30 eiro samaksu.

(3) Likvidācijas darbību veikšana

Pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs ir reģistrējis likvidācijas uzsākšanu, likvidators  veic šādas darbības:

 • nodod arhīvam glabāšanai dokumentus,

 • sastāda slēguma finanšu pārskatu,

 • iesniedz Uzņēmumu reģistram likvidācijas pabeigšanai nepieciešamos dokumentus.

Atkarībā no apstākļiem likvidatoram ir jāveic arī šādas darbības:

 • ja sabiedrībai ir zināmi kreditori, jāpaziņo kreditoriem par likvidāciju, 

 • ja sabiedrībai ir debitori, jāveic debitoru parādu piedziņa,

 • ja sabiedrībai ir kreditori, jāsamaksā nauda kreditoriem,

 • ja pēc kreditoru prasījumu segšanas un likvidācijas izmaksu segšanas ir palikusi nauda, jāsastāda sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns, jānosūta to dalībniekiem un jāizmaksā naudu dalībniekiem. 

Likvidatoram ir valdes un padomes locekļa tiesības, taču likvidators drīkst slēgt tikai tādus darījumus, kas ir nepieciešami sabiedrības likvidācijai. 

Zvērināts revidents slēguma finanšu pārskatu un atlikušās mantas sadales plānu pārbauda tikai tām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kurām tas paredzēts statūtos vai kuru dalībnieki tā ir izlēmumši, un akciju sabiedrībām.

Ja sabiedrībai nav kreditori, tās dalībnieki var pieņemt lēmumu nepārdot mantu. 

(4) Likvidācijas pabeigšana

Visas likvidācijas darbības ir pabeigtas, kad uzņēmuma manta ir pārdota, piedzīti parādi, samaksāti kreditoru prasījumi, sagatavots slēguma finanšu pārskats un atlikusī nauda izmaksāta dalībniekiem.

Pēc likvidācijas darbību pabeigšanas likvidatoram ir jāiesniedz uzņēmumu reģistram:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa, 

 • likvidācijas slēguma finanšu pārskats,

 • sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns (ja tāds ir sastādīts),

 • revidenta atzinums (ja tāds ir sastādīts).

Kas veic likvidāciju?

Juridiskās personas īpašnieki - dalībnieki vai akcionāri - paši var izlemt, kas veiks likvidāciju. 

Likvidāciju veic valdes locekļi, ja lēmumā par sabiedrības darbības izbeigšanu nav iecelts cits likvidators. 

Cik ilgi norit likvidācija?

Likumā nav noteikts, cik ilgā laikā ir jāpabeidz likvidācija. 

Ja likvidējamam uzņēmumam nav manta un kreditori, uzņēmumu var likvidēt nedaudz vairāk kā mēneša laikā, taču citos gadījumos uzņēmuma likvidācija var aizņemt pusgadu un pat vairākus gadus. 

Cik izmaksā likvidācija?

Likvidācijas izmaksas ir:

 • valsts nodeva par likvidāciju 30 eiro, maksa par pieteikuma iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā klātienē un maksa dokumentu atvasinājumu (kopiju) izgatavošanu,

 • samaksa likvidatoram par viņa pienākuma pildīšanu (ja vien likvidatora pienākumus nepilda pats dalībnieks bez maksas),

 • samaksa valsts arhīvam par personāla dokumentu noformēšanu nodošanai arhīvam. 

Likvidācijas laikā uzņēmumam ir jāveic grāmatvedības uzskaite, jāiesniedz valsts ieņēmumu dienestā atskaites un deklarācijas, kā arī ir jāsastāda likvidācijas slēguma finanšu pārskats, tāpēc parasti likvidācijas laikā ir jāmaksā arī grāmatvedim par viņa pakalpojumiem. 

Kreditoru prasījumi likvidācijas procesā

 

Kreditoru pieteikšanās termiņš (parasti viens mēnesis) tiek publicēts laikrakstā "Latvijas vēstnesis", un likvidatoram katram kreditoram ir jānosūta uzaicinājums iesniegt savu kreditora prasījumu.

 

Kreditoriem ir jāpiesaka savi prasījumi likvidācijas procesā, rakstveidā norādot prasījuma pamatu un apmēru, pievienojot prasību pamatojošos dokumentus. 

Kreditors savas prasījuma tiesības nezaudē, ja viņš nepiesaka savu prasījumu. Likvidatoram neatkarīgi no tā, vai kreditors ir iesniedzis savu prasījumu, vai nē, ir jāsedz kreditora prasījums. 

Ja ir strīdīgs kreditora prasījums, šim kreditoram pirms likvidācijas pabeigšanas ir jādod nodrošinājums. 

Kādas ir alternatīvas likvidācijai?

Likvidācija nav obligāta. Ja uzņēmums neveic saimniecisko darību, bet tam nav kreditoru, vai kreditori ir tikai paši uzņēmuma īpašnieki, uzņēmumu nav jālikvidē. 

Taču uzņēmuma saimnieciskās darbības neveikšana neatbrīvo uzņēmumu no gada pārskatu sagatavošanas, un nodokļu pārskatu un deklarāciju iesniegšanas. Turklāt, uzņēmumam, kas neveic saimniecisko darbību, tam ir jāmaksā uzņēmumu ienākumu nodoklis 50 eiro gadā.

Kādus uzņēmumus var likvidēt
Kā norit likvidācija
Lēmuma pieņemšana par likvidāciju
Dokumentu iesniegšana uzņēmumu reģistram
likv darbību veikšana
Likvidācijas pabeigšana
Kas veic likvidāciju
Cik ilgi norit likvidācija
Cik izmaksā likvidācija
Kreditoru prasījumi likvidācijas procesā
Alternatīvas likivdācijai

VĒLTATIES LIKVIDĒT UZŅĒMUMU?

Ja jūs apsverat iespēju likvidēt uzņēmumu vai jums ir nepieciešama jurista vai grāmatveža palīdzība uzņēmuma likvidācijā, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs vienmēr ar prieku palīdzēsim.

Vairāk par parādu risinājumiem

Valdes locekļu un īpašnieku atbildība par parādiem

Kāpēc par parādu problēmām jādomā savlaicīgi?

Nodokļu parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais parādu risinājums?

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

bottom of page