top of page
kreditora brīdinājums par maksātnespējas procesa uzsākšanu

Kreditora brīdinājums par maksātnespējas procesa uzsākšanu

Ja jūsu uzņēmums ir saņēmis kreditora brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, šeit atrodamā informācija ir domāta jums. Izlasiet šo aprakstu, un jūs uzzināsiet, ko nozīmē kreditora brīdinājums par maksātnespējas procesa uzsākšanu un kādas sekas tas var radīt.

 

Brīdinājums par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu ir nopietns drauds jūsu uzņēmumam, tāpēc nekādā gadījumā to neignorējiet, un zvaniet mums, lai noskaidrotu kā rīkoties šajā situācijā. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par jūsu iespējām, ja kreditors draud uzsākt jūsu uzņēmuma maksātnespējas procesu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925, lai vienotos par tikšanos.

Kas ir brīdinājums par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu?

Brīdinājums par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu ir pirmais solis, ko veic kreditors, lai uzsāktu sava parādnieka maksātnespējas procesu.

Kreditoram brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu ir jānosūta parādniekam kā ierakstītu sūtījumu ar satura apliecinājumu (vai ar notāra palīdzību) vismaz trīs nedēļas pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā

Ja kreditors nav iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu trīs nedēļas pēc brīdinājuma nosūtīšanas, tas nenozīmē, ka maksātnespēspējas procesu neierosinās. Maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā var iesniegt arī vēlāk

Minimālais parāda apmērs

Lai kreditors varētu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, parāda summa nedrīkst būt mazāka par 4268 eiro (ja uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība) vai 2134 eiro (ja uzņēmums ir personālsabiedrība, individuālais komersants vai ārvalstī reģistrēta persona, kas veic saimniecisko darbību).

Uzņēmuma kreditoram ir jāspēj pierādīt tiesai, ka viņam ir prasījuma tiesības, un prasījuma tiesību apmērs ir ne mazāks kā likumā noteiktais.

Kā norit maksātnespējas procesa ierosināšana?

(1) Brīdinājuma nosūtīšana parādniekam

 

Pirmais solis, ko kreditors sper, ir brīdinājuma par nodomu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikuma nosūtīšana parādniekam. Šo brīdinājumu ir jānosūta kā sūtījumu ar satura apliecinājumu (vai ar notāra palīdzību) uz parādnieka juridisko adresi. Brīdinājumu var izsniegt parādniekam arī ar notāra palīdzību. 

Tam, ka parādnieks neaiziet uz pastu pēc sūtījuma vai atsakās saņemt sūtījumu, nav juridiskas nozīmes, un tas nav veids, kā novērst maksātnespējas procesa uzsākšanu. 

(2) Pieteikuma iesniegšana tiesai

Ne ātrāk kā trīs nedēļas pēc brīdinājuma nosūtīšanas kreditors var iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu.

Pēc pieteikuma saņemšanas tiesa to nekavējoties nosūta arī parādniekam, vienlaicīgi informējot par tiesas sēdes datumu (ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas).

Parādniekam  ne vēlāk kā 3 dienas pirms tiesas sēdes ir tiesības iesniegt pamatotus iebildumus pret pieteikumā minēto prasījumu.

(3) Tiesas sēde

Tiesas sēdē tiesa noskaidro, vai ir pamats uzsākt maksātnespējas procesu.

 

Tiesas sēdē piedalās kreditora (maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs) pārstāvis un parādnieka pārstāvis. Par pārstāvjiem tiesā var būt uzņēmuma valdes locekļi, vai jebkura cita persona, kuru valdes loceklis ir pilnvarojis. Maksātnespējas procesa administrators tiesas sēdē nepiedalās. 

Ja parādniekam nav iebildumu, ka tiek pasludināts maksātnespējas process, parādnieka pārstāvis var nepiedalīties tiesas sēdē, bet par to ir noteikti rakstveidā jāinformē tiesa.

Tiesas sēdē abas puses sniedz paskaidrojumus, uzdod viena otrai jautājumus, un izsaka tiesai savu viedokli. Tiesnesis arī var uzdot jautājumus abām pusēm. 

(4) Tiesas spriedums

Tiesas spriedums ir dokuments, ar kuru tiek uzsākts maksātnespējas process, vai izbeigta maksātnespējas procesa lieta, ja pieteikums ir noraidīts.

 

Tiesa spriedumu var pasludināt tiesas sēdes beigās, bet parasti tiesas spriedumu pieņem vēlāk - 30 dienu laikā pēc tiesas sprieduma. 

Ar tiesas spriedumu tiesa ieceļ arī administratoru

(5) Tiesas sprieduma pārsūdzēšana 

Tiesas spriedumu, ar kuru ir pasludināts (uzsākts) maksātnespējas process, pārsūdzēt nevar.

Ja maksātnespējas procesa pieteikums ir noraidīts (tiesa ir atteikusies uzsākt maksātnespējas procesu), kreditors to var pārsūdzēt vienu reizi apgabaltiesā

Ko darīt, lai kreditors nevarētu uzsākt maksātnespējas procesu?

Vai ir iespējams novērst maksātnespējas procesa pasludināšanu, ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem un arī tā, cik ātri parādnieks rīkojas. 

Ir vairāki rīcības varianti, ko darīt, lai kreditors nevarētu uzsākt maksātnespējas procesu:

  • Parāda samaksa - jums ir jāsamaksā parāds tādā apmērā, lai tiesa nevarētu uzsākt maksātnespējas procesu. Lai nevarētu uzsākt maksātnespējas procesu, parādam ir jābūt mazākam kā 4268 eiro (ja uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība) vai mazākam par 2134 eiro (pārējiem uzņēmumiem).

  • Vienošanās ar kreditoru - kreditoram parasti neinteresē maksātnespējas procesa uzsākšana, bet gan parāda samaksa, tāpēc ar kreditoru nereti ir iespējams vienoties par parāda samaksu pa daļām vai par parāda samaksas atlikšanu.

  • Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšana - tiesai ir pienākums apturēt tiesvedību maksātnespējas procesa pieteikuma lietā, t.i. tiesa neko šajā lietā nedara un nepieņem nekādus lēmumus, ja ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta.

  • Iebildumu celšana pret prasību - izskatot maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa neizšķir strīdu par to, vai parāds ir jāmaksā vai nē. Gadījumā, ja starp kreditoru un parādnieku ir strīds par to, vai kreditoram ir tiesības saņemt naudu, maksātnespējas procesu nevar pasludināt. 

Kura tiesa izskata maksātnespējas procesa pieteikumu?

Visām tiesām ir sadalītas darbības teritorijas. Maksātnespējas procesa lietu izskata tā rajona tiesa, kuras darbības teritorijā bija reģistrēta attiecīgā uzņēmuma juridiskā adrese trīs mēnešus pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Cik ilgi norit maksātnespējas procesa uzsākšana?

Parasti maksātnespējas procesa uzsākšana sākot no brīdinājuma nosūtīšanas dienas līdz sprieduma pasludināšanai ir no sešām nedēļām līdz diviem mēnešiem. Šis termiņš var būt garāks atkarībā no tā, cik ilgā laikā pēc brīdinājuma kreditors iesniedz pieteikumu tiesai, un cik ilgā laikā tiesa pieņem spriedumu.  

Cik kreditoram izmaksā maksātnespējas procesa uzsākšana?

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu ir jāsamaksā depozīts EUR 860,-, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi EUR 3,20 līdz 4,70 un valsts nodeva EUR 350,-.

Papildus tam parasti kreditoram ir jāmaksā juristam par palīdzību, kas ir nepieciešama maksātnespējas procesa uzsākšanai. 

Kādas ir maksātnespējas procesa uzsākšanas sekas?

Maksātnespējas procesa uzsākšanas sekas ir vienādas neatkarīgi no tā, kas uzsāk maksātnespējas procesu - pats uzņēmums vai kreditors:

  • Valdes locekļi zaudē savas tiesības vadīt uzņēmumu un rīkoties tā vārdā un šīs tiesības iegūst administrators,

  • Administrators veic uzņēmuma likvidācijas darbības (pārdod mantu un piedzen parādus),

  • Administrators pārbauda valdes locekļu rīcību pirms maksātnespējas procesa ierosināšanas, lai noskaidrotu, vai no valdes locekļiem var piedzīt zaudējumu atlīdzību. 

Kā maksātnespējas procesa uzsākšana ietekmē valdes locekļus?

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (sprieduma pasludināšanas): 

  • Valdes locekļi zaudē tiesības vadīt un pārstāvēt uzņēmumu,

  • Valdes locekļiem ir pienākums nodot administratoram uzņēmuma grāmatvedības dokumentus un sniegt administratoram paskaidrojumus,

  • Administrators pārbauda valdes locekļu rīcību pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, un, ja valdes locekļi nav rīkojušies atbilstoši likuma prasībām, ceļ pret viņiem prasības.

Šeit var izlasīt, kā uzņēmuma maksātnespēja ietekmē valdes locekļus.

Kas ir brīdinājums par pieteikuma ieniegšanu
Minimālais parāda apmērs
Kā norit maksātnespējas procesa ierosināšana
Brīdinājuma nosūtīšana parādniekam
Pieteikuma iesniegšana tiesai
Tiesas sēde
Tiesa spriedums
Pārsūdzēšana
Ko darīt lai kreditors nevarētu uzsākt maksātnespēju
kura tiesa izskata mksātnespējas pieteikumu
Cik ilgi norit maksātnespējas prcesa uzsākšana
Cik kreditoram izmaksā maksātnespējas uzsākšana
Kādas ir maksātnespējas procea uzsākšans seka
Kā ietekmē valdes locekļus

NEPIECIEŠAMA STEIDZAMA PALĪDZĪBA?

Jūs varat saņemt uzticamu un profesionālu juridisko palīdzību tiesā un maksātnespējas procesā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

bottom of page