Kreditora prasījums juridiskās personas maksātnespējas procesā

kreditora prasījums

Kreditora prasījums ir dokuments, kas visiem kreditoriem ir jāiesniedz maksātnespējīgā uzņēmuma administratoram, ja vien kreditors vēlas saņemt naudu sava prasījuma segšanai maksātnespējas procesā un izmantot citas kreditora tiesības maksātnespējas procesā.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par kreditora prasījumu juridiskās personas maksātnespējas procesā, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par juridiskās personas maksātnespēju. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Kā var uzzināt par maksātnespējas procesa uzsākšanu?

Par maksātnespējas procesa uzsākšanu nevienam nav pienākums informēt maksātnespējīgā uzņēmuma kreditorus.

Kreditoram pašam ir jāseko līdzi tam, vai parādniekam nav uzsākts maksātnespējas process, un attiecīgi tam, vai kreditoram nav jāiesniedz kreditora prasījums. Par maksātnespējas procesa uzsākšanu tiek izdarīti ieraksti Maksātnespējas reģistrā, kas ir internetā visiem bez maksas pieejams reģistrs.

 

Kāpēc ir jāiesniedz kreditora prasījums?

Tikai tad, ja kreditors maksātnespējas procesā ir iesniedzis savu kreditora prasījumu:

 • kreditoram ir tiesības saņemt naudu sava prasījuma apmierināšanai maksātnespējas procesā,

 • kreditoram ir tiesības piedalīties maksātnespējas procesā (saņemt un pieprasīt informāciju, piedalīties kreditoru sapulcēs, iesniegt sūdzības par administratora rīcību, un tml.),

 • par attiecīgo debitora parādu nav jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis.

 

Kas jānorāda kreditora prasījumā un kādi dokumenti tam jāpievieno?​

Kreditora prasījumā ir jānorāda (Maksātnespējas likuma 73.panta 4.daļa):

 • prasījuma pamatojums, t.i., apstākļi, kas apliecina, ka  kreditoram ir tiesības prasīt naudu no parādnieka,

 • prasījuma veids (vai prasījums ir nodrošināts vai nenodrošināts),

 • prasījuma apmērs, atsevišķi norādot pamatsummu (galveno prasījumu) un blakusprasījumus (līgumsodu, procentus, parāda piedziņas izdevumus, un tml.),

 • prasījuma rašanās laiks (laiks, kad parādniekam bija pienākums samaksāt parādu),

 • vai kreditors ir atzīstams par ieinteresēto personu (vai kreditors ir parādnieka laulātais, radinieks vai svainis, vai bijušais laulātais vai svainis),

 • vai kreditora prasījums ir atkarīgs no nosacījuma (notikuma, kurš var iestāties un var arī neiestāties) iestāšanās,

 • kreditora kontaktinformācija (adrese un e-pasta adrese), vēlams arī tālruņa numurs,

 • kreditora bankas konta numurs.

 

Kreditora prasījumam jāpievieno prasījumu pamatojošie dokumenti, t.i., dokumenti, kas apliecina, ka kreditoram ir tiesības prasīt naudu no parādnieka.

Gadījumā, ja iesniedzamo dokumentu ir daudz, starp kreditoru un parādnieku nav strīds un administratora rīcībā ir kreditora prasījumu pamatojošie dokumenti, kreditors pirms prasījuma iesniegšanas var vienoties ar administratoru, ka kreditors prasījumu pamatojošos dokumentus neiesniedz.

 

Kreditora prasījuma iesniegšana

(1) Kreditora prasījuma iesniegšanas termiņš

Kreditora prasījums pret parādnieku ir jāiesniedz administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Ja kreditors šo termiņu ir nokavējis, kreditors var iesniegt kreditora prasījumu 6 mēnešu laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir ierakstīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa uzsākšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad administrators ir sastādījis kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu.

Vienīgais izņēmums no šiem termiņiem ir gadījumi, kad administrators izmanto likumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no neizpildīta līguma. Ja administrators atkāpjas no līguma, otra līgumslēdzēja puse var iesniegt savu kreditoru prasījumu arī pēc likumā noteiktā termiņa.

(2) Kreditora prasījuma neiesniegšanas vai iesniegšanas termiņa nokavējuma sekas

Ja kreditors neiesniedz savu kreditora prasījumu likumā noteiktajā mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet iesniedz sešu mēnešu laikā, kreditoram nav balsstiesības kreditoru sapulcē.

Ja kreditors neiesniedz savu kreditoru prasījumu likumā noteiktajā termiņā, kreditors savas prasījuma tiesības zaudē, neskatoties ne uz kādiem citiem apstākļiem, piemēram, neskatoties uz to, ka kreditors ir iesniedzis tiesā prasības pieteikumu, un neskatoties uz to, ka parādnieka valdes locekļiem vai administratoram ir zināms par kreditora prasījuma tiesībām.   

“Strīdos par kreditora prasījumiem pret maksātnespējīgu parādnieku piemērojamas Maksātnespējas likuma speciālās tiesību normas, kas noteic speciālu kārtību, kādā piesakāmi kreditoru prasījumi un kuru neievērojot kreditoram jārēķinās ar nelabvēlīgām sekām – noilguma iestāšanos.” (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014.gada  8.aprīļa spriedums lietā Nr. SKC-117/2014)

Kreditora prasījumu iesniegšanas termiņu nevar atjaunot arī tiesa.

“Kreditoru prasījumu, kas vērsti pret maksātnespējīgo parādnieku (gan fizisko, gan juridisko personu) iesniegšanu likumdevējs aprobežojis ar saīsinātu termiņu (Maksātnespējas likuma 73.panta pirmā un otrā daļa), kurš ir materiāli prekluzīvs jeb likumisks termiņš un kura atjaunošana tiesību normās nav paredzēta, atšķirībā no procesuāli tiesiskā termiņa, kuru saskaņā ar Civilprocesa likuma 51.pantu tiesa vai tiesnesis var atjaunot.” (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014.gada  8.aprīļa spriedums lietā Nr. SKC-117/2014)

 

(3) Kā un kam ir jāiesniedz kreditora prasījums?

Kreditora prasījums ir jāiesniedz maksātnespējīgā uzņēmuma administratoram, nevis uzņēmumam. Administratora prakses vietas adrese un elektroniskā pasta adrese ir atrodama Maksātnespējas reģistrā.

Kreditora prasījumu (un tam pievienotos dokumentus) var iesniegt administratoram trīs dažādos veidos:

 • nosūtot to uz administratora reģistrēto prakses vietas adresi,

 • nosūtot to uz administratora elektroniskā pasta adresi,

 • iesniedzot to, izmantojot Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu, kuru uztur Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Administratora lēmums par kreditora prasījumu

(1) Kā administrators pārbauda kreditora prasījumu?

Administrators pārbauda kreditora prasījuma pamatotību un atbilstību likumu prasībām, t.i. pārbauda:

 • vai kreditora prasījumā ir norādīta visa likumā prasītā informācija,

 • kreditora prasījuma pamatotību (vai kreditoram ir tiesības saņemt naudu no maksātnespējīgā uzņēmuma).

(2) Cik ilgā laikā administrators pieņem lēmumu par kreditora prasījumu?

Administratoram lēmumu par kreditora prasījumu ir jāpieņem 7 dienu laikā no kreditora prasījuma saņemšanas dienas.

Ja kreditora prasījumu ir iesniedzis uzņēmuma darbinieks, vai ja kreditors ir nokavējis likumā noteikto viena mēneša termiņu kreditora prasījuma iesniegšanai, administratoram lēmumu par kreditora prasījumu ir jāpieņem ne vēlāk kā 15 dienu laikā no kreditora prasījuma saņemšanas dienas.

(3) Kādu lēmumu par kreditora prasījumu pieņem administrators?

Ja kreditora prasījumā ir trūkumi (tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tajā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, un tml.) administratoram ir pienākums paziņot kreditoram par trūkumiem kreditora prasījumā un lūgt kreditoru 10 dienu laikā novērst attiecīgos trūkumus.

Administrators par kreditora prasījumu pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

- par kreditora prasījuma atzīšanu pilnā apmērā,

- par kreditora prasījuma neatzīšanu,

- par kreditora prasījuma daļēju atzīšanu.

 

(4) Kā administrators paziņo kreditoram savu lēmumu par kreditora prasījumu?

Ja administrators pieņem pozitīvu lēmumu - par kreditora prasījuma atzīšanu pilnā apmērā, viņš par to kreditoram nepaziņo. Kreditors var uzzināt par sava kreditora prasījuma atzīšanu, saņemot no administratora kreditoru prasījumu reģistru, kuru administratoram ir pienākums nosūtīt visiem kreditoriem un kurā ir norādīta informācija par visiem kreditoriem un viņu prasījumiem.

Par kreditora prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu administratoram ir jāpaziņo kreditoram, 3 dienu laikā attiecīgo lēmumu nosūtot attiecīgajam kreditoram uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

Administratora lēmuma par kreditora prasījumu pārsūdzēšana

(1) Kā kreditors var pārsūdzēt lēmumu par savu prasījumu?

Kreditors var pārsūdzēt administratora lēmumu par savu kreditora prasījumu tikai tad, ja tas ir negatīvs - kreditora prasījums nav atzīts vai ir atzīts daļēji.

Kreditors administratora lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

Lai pārsūdzētu administratora lēmumu, kreditoram ir divas iespējas:

 • iesniegt sūdzību par administratora lēmumu tiesā (tajā tiesā, kas ir pasludinājusi uzņēmuma maksātnespēju),

 • iesniegt tiesā prasības pieteikumu par attiecīgo prasījumu Civilprocesa likumā noteiktajā parastajā kārtībā.

Ja kreditors prasības pieteikumu pret uzņēmumu ir iesniedzis jau pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, un administrators maksātnespējas procesā nav atzinis šo prasījumu, kreditors mēneša laikā var prasīt, lai tiesa atjauno apturēto tiesvedību lietā par attiecīgo prasījumu.

  

(2) Kā kreditors var pārsūdzēt lēmumu par cita kreditora prasījumu

Kreditors var pārsūdzēt administratora lēmumu par cita kreditora prasījumu tikai tad, ja attiecīgais lēmums ir pozitīvs - kreditora prasījums ir atzīts vai atzīts daļēji.

Kreditors var pārsūdzēt administratora lēmumu par cita kreditora prasījumu 3 nedēļu laikā pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām (2 nedēļu laikā pēc kreditoru prasījumu reģistra saņemšanas), vai mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ja kreditors savu prasījumu ir iesniedzis vēlāk.

Administratora lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību par lēmumu tajā pašā tiesā, kas ir pieņēmusi spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.

 

(3) Kā parādnieka pārstāvis var pārsūdzēt lēmumu par kreditora prasījumu

Parādnieka pārstāvis (uzņēmuma valdes loceklis) var pārsūdzēt administratora lēmumu par kreditora prasījumu tad, ja lēmums ir pozitīvs - kreditora prasījums ir atzīts vai atzīts daļēji.

Parādnieka pārstāvis var pārsūdzēt administratora lēmumu 3 nedēļu laikā pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām (2 nedēļu laikā pēc kreditoru prasījumu reģistra saņemšanas), vai mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ja kreditors savu prasījumu ir iesniedzis vēlāk.

Administratora lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību par administratora lēmumu tajā pašā tiesā, kas ir pieņēmusi spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējsas procesā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.