kreditora maksātnespējas pieteikums

Kreditora maksātnespējas pieteikums

Kreditora maksātnespējas procesa pieteikums ir dokuments, ar kuru kreditors lūdz tiesu uzsākt sava parādnieka – juridiskās personas - maksātnespējas procesu.

Ja vēlaties uzzināt, kas jānorāda maksātnespējas procesa pieteikumā, kādi dokumenti tam jāpievieno un kura tiesa un kā to izskata, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par maksātnespējas procesu un tā uzsākšanu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Kādos gadījumos kreditors var iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu?

 

Kreditors var iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu ar lūgumu atzīt savu parādnieku par maksātnespējīgu, ja: 

 • parāda apmērs nav mazāks kā 4268 eiro (ja parādnieks ir SIA vai akciju sabiedrība, vai mazāks kā 2134 eiro (ja parādnieks ir personālsabiedrība, individuālais komersants vai ārvalstī reģistrēta persona, kas veic saimniecisko darbību),

 • kreditors ir nosūtījis parādniekam brīdinājumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu un parādnieks trīs nedēļu laikā nav samaksājis parādu,

 • par parāda maksāšanu kreditora un parādnieka starpā nav strīds.

 

Kas jānorāda kreditora maksātnespējas procesa pieteikumā un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

 

Kreditora maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda:

 • parādnieka un kreditora reģistrācijas numurus un adreses, kā arī parādnieka reģistrēto adresi, kas tam bija 3 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā,

 • maksātnespējas pazīmi (ka parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš),

 • apstākļus, kas pierāda, ka parādniekam ir pienākums maksāt parādu,

 • apliecinājumu, ka parādnieks nav cēlis pamatotus iebildumus pret brīdinājumu par maksātnespējas procesa iesniegšanu,

 

Maksātnespējas procesa pieteikumam ir jāpievieno:

 • pierādījumi par parāda apmēru un parāda pamatojumu,

 • kreditora brīdinājums parādniekam par nodomu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu un dokuments par brīdinājuma izsniegšanu vai nosūtīšanu parādniekam (kvīts par brīdinājuma nosūtīšanu ar sūtījuma satura apliecinājumu),

 • pierādījumi par pārstāvības tiesībām (parasti tā ir Uzņēmuma reģistra izziņa par paraksta tiesībām un pilnvara)

 • maksājuma uzdevumi par depozīta, valsts nodevas un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu samaksu

 

Kurā tiesā ir jāiesniedz maksātnespējas pieteikums?

Juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu ir jāiesniedz tiesai pēc parādnieka juridiskās adreses, kas parādniekam bija trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

 

Kā tiesa izskata pieteikumu un pieņem spriedumu?

Tiesa pēc kreditora maksātnespējas procesa pieteikuma saņemšanas nekavējoties šo pieteikumu nosūta parādniekam, vienlaicīgi informējot par tiesas sēdes datumu (kuru nosaka ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas).

Parādniekam ne vēlāk kā 3 dienas pirms tiesas sēdes ir tiesības iesniegt pamatotus iebildumus pret pieteikumā minēto prasījumu.

Pieteikumu tiesa izskata tiesas sēdē, kurā piedalās kreditora un parādnieka pārstāvji. Administrators tiesas sēdē nepiedalās

Tiesas sēdē tiesa noskaidro, vai ir pamats uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu.

Tiesa pieņem spriedumu, ar kuru vai nu uzsāk maksātnespējas procesu un ieceļ administratoru (ja pieteikums ir pamatots), vai izbeidz maksātnespējas procesa lietu. Tiesas spriedumu, ar kuru ir pasludināts maksātnespējas process, pārsūdzēt nevar. Ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu, spriedumu var pārsūdzēt vienu reizi.

Ko darīt?

   

Ja kreditors ir nosūtījis brīdinājumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jau ir iesniedzis tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, tas ir jāuztver nopietni, un jārīkojas nekavējoties, ja vien nevēlaties, lai tiktu pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process.

Šādos gadījumos bez jurista palīdzības nevar iztikt, jo tikai juristam ir nepieciešamās zināšanas, lai palīdzētu risināt strīdus tiesā.

VĒLATIES UZSĀKT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas jautājumos. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.