kā maksātnespēja ietekmē uzņēmuma īpašniekus

Kā uzņēmuma maksātnespēja ietekmē īpašniekus?

Juridisko personu darbības formas ir dažādas, un attiecīgi to maksātnespējas process dažādi ietekmē to īpašniekus, dalībniekus un akcionārus. Tomēr arī tajos gadījumos, kad īpašniekiem nav jāatbild par sava uzņēmuma parādiem, uzņēmuma maksātnespējas process var radīt tā īpašniekiem neparedzētas sekas.

Ja vēlaties uzzināt, kā juridiskās personas maksātnespējas process ietekmē uzņēmuma īpašniekus, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par maksātnespēju un īpašnieku atbildību. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Kuru juridisko personu īpašnieki nav personīgi atbildīgi par juridiskās personas parādiem?

Likumi konkrēti nosaka, ka par uzņēmuma (sabiedrības) parādiem nav atbildīgi:

 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki,

 • akciju sabiedrības akcionāri,

 • kooperatīvās sabiedrības biedri,

 • komanditsabiedrības biedri, kuru atbildība ir ierobežota.

Tomēr, neskatoties uz šo noteikumu, daudzos gadījumos maksātnespējas process var negatīvi atsaukties uz uzņēmuma īpašniekiem. 

 

Kuru juridisko personu īpašnieki ir personīgi atbildīgi par juridiskās personas parādiem?

 

Likums nosaka, ka pilnā apmērā par parādiem ir atbildīgi:

 • pilnsabiedrības biedri,

 • zemnieku (zvejnieku) saimniecības, individuālā (ģimenes) uzņēmuma īpašnieki,

 • komanditsabiedrības biedrs, kura atbildība nav ierobežota,

 • individuālais komersants.

Šo juridisko personu īpašnieki gadījumos, ja viņu manta nav pietiekoša visu parādu segšanai, var atbrīvoties no parādiem tikai fiziskās personas maksātnespējas procesā, pēc tam, kad ir pabeigts juridiskās personas maksātnespējas process.

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki un akciju sabiedrības īpašnieki ir atbildīgi par iemaksām pamatkapitālā

Kapitālsabiedrības (SIA un AS) dalībniekiem un akcionāriem ir pienākums maksātnespējas procesa laikā veikt iemaksas pamatkapitālā divos gadījumos - ja SIA ir mazkapitāla SIA un SIA vai AS ir palielināts, bet nav apmaksāts pamatkapitāls

Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir nodibināta kā mazkapitāla SIA un tās pamatkapitāls līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai nav palielināts līdz 2800 eiro, SIA dalībniekiem ir pienākums samaksāt starpību starp 2800 eiro un sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu. Piemēram, ja mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir 10 eiro, dalībniekiem maksātnespējas procesa laikā administrators prasīs samaksāt 2790 eiro.

Ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības pamatkapitāls ir palielināts, bet nav apmaksāts, dalībniekiem un akcionāriem ir pienākums veikt attiecīgās iemaksas pamatkapitālā, ar tādu aprēķinu, lai pamatkapitāls būtu segts pilnā apmērā.  

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekam, akciju sabiedrības akcionāram un kooperatīvās sabiedrības biedram ir papildus atbildība, ja viņš ir arī sabiedrības valdes loceklis

Nereti uzņēmuma valdes locekļi, ja viņi ir arī vienīgie uzņēmuma īpašnieki, uzskata, ka viņi kā valdes locekļi var rīkoties neizdevīgi uzņēmumam – slēgt neizdevīgus darījumus, tērēt uzņēmuma naudu mērķiem, kas nav nepieciešami uzņēmumam, sniegt aizdevumus bez nodrošinājuma, dāvināt uzņēmuma naudu un mantu, un tml., vai arī uzskata, ka var rīkoties nelikumīgi, jo par uzņēmumu rīcību atbild uzņēmums, nevis tā valde. 

Tik tiešām parasti uzņēmumam neizdevīga rīcība un reizēm arī nelikumīga rīcība nerada sekas valdes locekļiem personīgi (parasti gan par uzņēmumam neizdevīgu rīcību ir jāsamaksā papildus nodokļi),  bet tikai tad, ja uzņēmums var segt visus savus izdevumus un nevienam nepaliek parādā.

Saimnieciskās darbības veikšana juridiskās personas aizsegā nav veids kā nesodīti tērēt naudu uz uzņēmuma kreditoru rēķina. Ja uzņēmums ir maksātnespējīgs, administratoram maksātnespējas procesā par uzņēmumam neizdevīgu vai nelikumīgu rīcību ir pienākums celt prasības pret valdes locekli personīgi par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam (neskatoties uz to, ka valdes loceklis ir arī īpašnieks vai vienīgais īpašnieks), un pat par tādu rīcību, kas tika veikta laikā, kad uzņēmumam nebija finansiālas problēmas un finansiālo problēmu rašanos vēl pat nevarēja paredzēt.

 

Administrators var atcelt ar dalībniekiem, akcionāriem un biedriem noslēgtos darījumus 

Maksātnespējas likumā ir noteikti atsevišķi darījumi, kurus administratoram ir jāprasa tiesā atzīt par spēkā neesošiem (sk. Prasības par darījumu atcelšanu un parādu segšanai samaksāto summu atdošanu):

 • ja ar šiem darījumiem ir nodarīti zaudējumi sabiedrībai, un

 • ja šie darījumi ir noslēgti ar saistītajām personām (kuru starpā ir arī īpašnieki).

 

Diemžēl tiesu praksē Maksātnespējas likuma noteikums par darījumu atcelšanu tiek tulkots ļoti plaši un tiesās tiek atcelti arī tādi ar īpašniekiem vai valdes locekļiem noslēgti darījumi, ar kuriem nemaz nav nodarīti zaudējumi sabiedrībai, t.i. tie ir notikuši par tirgus cenu.

Šajos gadījumos tiesas acīmredzami balstās uz tīri emocionāliem un pārprastiem godprātīguma apsvērumiem, nevis likuma noteikumiem, un nevis prasa administratoram pierādīt, ka pats darījums ir noticis par cenu, kas nav atbilstoša tirgus cenai un noslēgts par sliktu uzņēmumam, bet gan apmierinās ar secinājumu, ka darījuma atcelšanas rezultātā citiem kreditoriem ir lielākas iespējas saņemt naudu sava kreditora prasījuma apmierināšanai maksātnespējas procesā. Un lielākas iespējas citiem kreditoriem saņemt naudu sava prasījuma apmierināšanai ir bez izņēmuma jebkura darījuma atcelšanas rezultātā, jo, ja darījums tiek atcelts, otrai līgumslēdzējai pusei uz attiecīgā darījuma pamata samaksātā nauda vai nodotā manta ir jāatgriež maksātnespējīgajam uzņēmumam, kuru pēc tam administratoram ir pienākums izmaksāt kreditoriem atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem.

Ja darījums tiek atzīts par spēkā neesošu, nereti īpašnieki zaudē dubultā - īpašniekam ir pienākums atdot saņemto (naudu vai mantu), taču no maksātnespējīgā uzņēmuma īpašnieks neko nesaņem un parasti pat nevar iesniegt pat kreditora prasījumu termiņa nokavējuma dēļ.

Piemēram, ja uzņēmuma īpašnieks, lai uzņēmums iegūtu nepieciešamos naudas līdzekļus, ir nopircis no uzņēmuma automašīnu, administrators var prasīt atcelt pirkuma līgumu (pat nepierādot, ka automašīna ir pārdota par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu), un atprasīt pārdoto automašīnu, bet par automašīnu saņemto naudu var īpašniekam neatdot.

 

Administrators var atkāpties no daļēji izpildītiem vai neizpildītiem līgumiem

Maksātnespējas procesā administratoram ir tiesības atkāpties no līgumiem, kuri maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā nav izpildīti vai ir izpildīti daļēji, tāpēc pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators parasti atkāpjas no visiem līgumiem, kurus uzņēmums nevar izpildīt vai kuru izpilde uzņēmumam ir neizdevīga.

Piemēram, ja īpašnieks ir nopircis no uzņēmuma kādu mantu, administrators ir tiesīgs šo mantu neatdot, pat ja īpašnieks par to ir samaksājis, bet uzņēmums šo mantu vēl nav nodevis īpašniekam (līgums nav līdz galam izpildīts).

Īpašniekam šādos gadījumos ir tiesības tikai iesniegt attiecīgu kreditora prasījumu, pat pēc likumā iesniegšanai noteiktā 6 mēnešu termiņa notecējuma.

 

Administratoram atsevišķos gadījumos ir pienākums atprasīt no īpašniekiem pamatoti samaksātu naudu

Administratoram ir pienākums atprasīt no īpašniekiem naudu, kas tiem ir likumīgi un pamatoti samaksāta, ja:

 • īpašniekam nauda ir samaksāta pirms samaksai paredzētā termiņa, piemēram, ir atdots īpašnieka ilgtermiņa aizdevums savam uzņēmumam, t.i.  aizdevums, kura atdošana ir paredzēta nākamajā vai vēl vēlākos gados,

 • īpašniekam nauda ir samaksāta ‘’ārpus rindas”, t.i. īpašniekam ir samaksāta nauda, bet citi vecāki parādi (kuru termiņš ir iestājies ātrāk nekā īpašnieku parādu samaksas termiņš) nav maksāti.

 

Ko darīt?

Dažu juridisko personu īpašnieki nevar izvairīties no atbildības par uzņēmuma parādiem, un var tos dzēst tikai fiziskās personas maksātnespējas procesā.

Tomēr arī to juridisko personu īpašniekiem, dalībniekiem, akcionāriem un biedriem, kuri personīgi neatbild par juridiskās personas parādiem, pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ir rūpīgi jāizvērtē visi ar īpašnieku noslēgtie darījumi un uzņēmuma veikto maksājumu termiņi un kārtība, un jāizdara viss iespējamais, lai maksātnespējas process pēc iespējas mazāk negatīvi finansiāli atsauktos uz uzņēmuma īpašniekiem.

VĒLATIES UZSĀKT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas jautājumos. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.