kā maksātnespēja ietekmē valdes locekļus

Kā uzņēmuma maksātnespēja ietekmē valdes locekļus

Uzņēmuma maksātnespējas process būtiski izmaina valdes locekļu pienākumus un tiesības, kā arī var ietekmēt valdes locekļus personīgi, arī finansiāli, tāpēc maksātnespējas procesu ir jāuztver nopietni un tam ir savlaicīgi jāsagatavojas.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā uzņēmuma maksātnespējas process ietekmē valdes locekļus un kādas jaunas tiesības, pienākumi un ierobežojumi rodas valdes locekļiem maksātnespējas procesā, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par maksātnespēju un valdes locekļu atbildību. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Ar maksātnespējas procesa uzsākšanu valdes loceklim vairs nav tiesību vadīt un pārstāvēt uzņēmumu

Ar dienu, kad ar tiesas spriedumu tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, juridiskās personas valdes locekļiem vairs nav tiesību pārstāvēt un vadīt uzņēmumu. No šīs dienas uzņēmuma vadību pārņem administrators.

   

  

Maksātnespējas procesā administrators pārbauda valdes locekļa rīcību

Maksātnespējas likums administratoram uzliek par pienākumu celt prasības pret valdes locekļiem, prasīt atcelt atsevišķus darījumus un atprasīt veiktos maksājumus, tāpēc administrators vienmēr pārbauda valdes locekļa rīcību pēdējo piecu gadu laikā (kas ir noilgums prasību celšanai pret valdes locekli).

Lai gan pats pārbaudes process vēl nenozīmē, ka tiks celtas prasības, tomēr administratora uzdotie jautājumi un pieprasījumi sniegt paskaidrojumus var būt nepatīkami un var prasīt no valdes locekļa daudz laika un radīt papildus izmaksas.  

   

  

Visbūtiskāk finansiāli valdes locekļus ietekmē administratora celtās prasības pret valdes locekļiem

Administratora celtās prasības pret valdes locekļiem maksātnespējas procesā ir visbūtiskākās uzņēmuma maksātnespējas sekas, kas visvairāk finansiāli ietekmē valdes locekļus.

Tāpēc pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un pirms tam, kad kreditoriem rodas iespējas uzsākt maksātnespējas procesu (pirms uzņēmumam rodas parādi), ir vērts noskaidrot, vai maksātnespējas procesā administrators varēs celt prasības, bet, ja prasības varēs celt, izdarīt visu iespējamo, lai šīs prasības radītu pēc iespējas mazāk sekas.

Jāatceras, ka prasījumus, ko administrators ceļ uz Komerclikuma 169.panta 1.daļas pamata (par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam) nevar dzēst fiziskās personas maksātnespējas procesā.

 

Maksātnespējas process ietekmē uzņēmuma noslēgtos darījumus

Maksātnespējas process ietekmē maksātnespējīgās juridiskās personas noslēgtos darījumus, proti:

  • atsevišķos likumā noteiktos gadījumos administratoram ir pienākums atcelt darījumus,

  • atsevišķos likumā noteiktos gadījumos administratoram ir pienākums atprasīt samaksāto naudu,

  • administratoram ir tiesības atkāpties no neizpildītajiem līgumiem.

 

Ja uzņēmums darījumus ir noslēdzis ar valdes locekli vai nauda ir samaksāta valdes loceklim, šāda darījumu atcelšana un naudas atprasīšana tieši ietekmē valdes locekļus (no viņiem parasti tiek prasīta naudas vai mantas atgriešana). Piemēram, ja maksātnespējīgais uzņēmums ir aizdevis naudu valdes loceklim ar atdošanas termiņu pēc vairākiem gadiem, administrators naudu atprasīs uzreiz pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas, negaidot līgumā noteikto izpildes termiņu.

Ja darījumi ir slēgti ar uzņēmuma sadarbības partneriem vai maksājumi ir veikti kreditoriem, sadarbības partneri un kreditori to, ka administrators izbeidz līgumu, atceļ darījumu vai atprasa naudu, var uztvert arī kā apliecinājumu, ka valdes locekļa rīcība ir bijusi nelikumīga un savu neapmierinātību var vērst pret valdes locekli.

   

  

Maksātnespējas process var ietekmēt valdes locekļa reputāciju

Maksātnespēju negatīvi uztver ne tikai uzņēmuma kreditori, kuri nesaņem sev pienākošos naudu. Arī sabiedrībā kopumā uzņēmuma maksātnespēja bieži tiek sasaistīta (bieži nepamatoti) ar negodprātīgumu un nevēlēšanos maksāt parādus. Tāpēc uzņēmuma maksātnespēja var ietekmēt valdes locekļa reputāciju un attiecīgi arī valdes locekļa turpmākās iespējas sekmīgi veikt uzņēmējdarbību, it īpaši, ja valdes loceklis turpina darboties tajā pašā jomā.

   

  

Maksātnespējas procesā valdes locekļiem bez maksas ir jāpilda likumā noteiktie pienākumi

Maksātnespējas procesa laikā valdes locekļiem ir šādi pienākumi, kurus ir jāpilda bez maksas:

Nereti administrators pieprasa nodot dokumentus un sniegt paskaidrojumus tādā veidā, ka šo administratora prasību izpildīšanai valdes loceklim ir jāvelta daudz laika, piemēram, administrators var prasīt sniegt ļoti detalizētus un izsmeļošus paskaidrojumus un prasīt atlasīt daudz grāmatvedības dokumentus.

Atkarībā no administratora darba stila un personības reizēm administrators savas tiesības izmanto tādā veidā, kas valdes loceklim var sagādāt daudz nepatīkamus brīžus, piemēram, administratori vēstulēs valdes locekļiem mēdz izteikt nepamatotus pārmetumus un draudēt ar prasību celšanu tiesā vai griešanos policijā, reizēm administratori savas prasības izsaka nekonkrētā veidā vai juridiskā valodā, vai atsakās runāt vai atbildēt uz jautājumiem.

VĒLATIES UZSĀKT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas jautājumos. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.