top of page
juridiskās personas maksātnespēja

Juridiskās personas maksātnespēja

Juridisko personu maksātnespējas process ir veids, kā ar maksātnespējas procesa administratora palīdzību tiek likvidēts uzņēmums, kuram ir parādi.

Uzņēmuma aktīvi (manta un prasījuma tiesības) tiek pārdoti un iegūtā nauda prioritātes kārtībā tiek sadalīta kreditoriem.

Uzņēmums pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas tiek izslēgts no visiem reģistriem un vairs neeksistē. 

Ja jūs domājat, ka maksātnespējas process ir piemērots jūsu uzņēmuma finansiālo problēmu risinājums, lasiet tālāk, lai noskaidrotu visu par juridisko personu maksātnespējas procesu. 

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

  

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu kā risināt parādu problēmas vai uzsāktu maksātnespējas procesu, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Vai MNP ir obligāts?

Vai maksātnespējas process ir obligāts?

Maksātnespējas process ir obligāts, ja uzņēmumam ir parādi, ko tas nevar samaksāt. 

Likums nosaka, ka uzņēmuma valdes loceklim ir jāiesniedz maksātnespējas procesa pieteikums, ja uzņēmums ilgāk kā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš. 

  

  

Kā uzsākt maksātnespējas procesu?

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir iespējama divos veidos: 

Maksātnespējas procesu var uzsākt, ja pastāv noteikti apstākļi - maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumi.

Pieteikumu tiesai parasti gatavo jurists vai advokāts. Civilprocess nav vienkāršs likums, kuru var jebkurš izlasīt un pats saprast, kas ir jādara. Civillietās konsultācijas vai padomus nedod arī tiesa, tāpēc, uzsākot maksātnespējas procesu, nevar iztikt bez jurista palīdzības.

Ja pieteikumu iesniedz pats uzņēmums, maksātnespējas procesa uzsākšana ir vienkārša, ātra, un tiesas sēdes netiek rīkotas. Ja pieteikumu iesniedz kreditors, maksātnespējas procesa uzsākšana ir sarežģītāka un ilgāka - kreditoram pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāinformē uzņēmums par nodomu iesniegt pieteikumu, tiesa par pieteikumu paziņo uzņēmumam, dod laiku sagatavoties tiesai un rīko tiesas sēdi.

Ja pieteikumu iesniedz uzņēmums, tiesa nevar nepasludināt maksātnespējas procesu, ja vien pieteikums ir pareizi sagatavots un ir iesniegti visi nepieciešamie pierādījumi. Ja pieteikumu iesniedz kreditors, tiesa uzklausa abas puses un vērtē, vai uzņēmums ir maksātnespējīgs, un var maksātnespējas procesu arī nepasludināt. 

   

  

Cik izmaksā maksātnespējas procesa uzsākšana?

 

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu ir jāsamaksā depozīts EUR 860,-, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi EUR 3,20 līdz 5,70 un valsts nodeva EUR 350,- (ja maksātnespējas pieteikumu iesniedz kreditors) vai EUR 70,- (ja maksātnespējas pieteikumu iesniedz pats uzņēmums).

Par citām juridiskās personas maskātnespējas procesa izmaksām var izlasīt šeit

  

  

Maksātnespējas procesa norise

Maksātnespējas procesa norise var būt ļoti atšķirīga atkarībā no tā, vai uzņēmumam ir manta, debitori un vai administrators var celt prasības pret valdes locekļiem un prasības par darījumu atcelšanu, un vai kāds vēlas finansēt maksātnespējas procesu, ja uzņēmumam nav naudas un pārdodama manta.

 

Šeit var izlasīt vairāk par maksātnespējas procesa norisi. 

 

Taču visos maksātnespējas procesos:

  

  

Cik ilgi norit maksātnespējas process?

Nevienā likumā nav noteikts, cik ilgi norit maksātnespējas process.

 

Maksātnespējas process norit aptuveni trīs mēnešus, ja maksātnespējīgajai juridiskajai personai nav mantas, un neviens nevēlas finansēt maksātnespējas procesu, lai administrators piedzītu parādus un celtu prasības pret valdes locekļiem.

Process var ilgt arī vairākus gadus, kamēr prasības tiek izskatītas vairākās tiesu instancēs, un parādi tiek piedzīti ar tiesu izpildītāja palīdzību.

  

Ko dara maksātnespējas procesa administrators?

Administratora pienākumi ir atkarīgi no katra konkrētā maksātnespējīgā uzņēmuma situācijas un daļēji arī no kreditoru vēlmēm, taču visos maksātnespējas procesos administrators: 

Ja uzņēmumam ir manta, administrators šo mantu pārdod. 

Ja uzņēmumam ir nauda, vai maksātnespējas procesā tiek iegūta nauda, administrators to likumā noteiktajā prioritārajā kārtībā izmaksā kreditoriem. 

  

  

Kā maksātnespējas process ietekmē uzņēmuma valdes locekļus?

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas valdes locekļi zaudē tiesības vadīt un pārstāvēt uzņēmumu, un šīs tiesības iegūst administrators, taču valdes locekļu pienākumi ar maksātnespējas procesa pasludināšanu nebeidzas (sk. Kā maksātnespēja ietekmē valdes locekļus?).

Valdes locekļus maksātnespējas procesā ieceļ par parādnieka pārstāvjiem, kam maksātnespējas procesā bez atlīdzības ir jāveic šādi pienākumi:

  • jānodod administratoram visi grāmatvedības dokumenti,

  • jāsniedz administratoram visi nepieciešamie paskaidrojumi,

  • jānodod administratoram uzņēmuma manta.

Administratora pienākums maksātnespējas procesā ir pārbaudīt valdes locekļu rīcību pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un noskaidrot, vai ir iespējams pret valdes locekļiem celt prasības. Lai izvairītos no prasībām, svarīgi ir pēc iespējas ātrāk griezties pēc profesionālas palīdzības, vislabāk jau tad, kad maksātnespējas process nav ierosināts un finansiālās problēmas ir tikko radušās. 

 

Prasības var būt ļoti dažādas un pamatotas ar dažādiem apstākļiem, taču ir tipiskākās prasības, kuras administratori ceļ pret valdes locekļiem. 

  

  

Kuriem kreditoriem ir priekšrocības saņemt naudu maksātnespējas procesā?

Maksātnespējas procesā vispirms tiek segtas maksātnespējas procesa izmaksas  - administratora atlīdzība un izdevumi.  Tikai tad, ja pēc šo izdevumu segšanas paliek nauda, tā tiek izmaksāta kreditoriem. 

Kreditoriem nauda tiek maksāta prioritātes kārtībā, t.i. netiek maksāts nākamai kreditoru grupai, kamēr nav segta prioritārāku kreditoru prasījumi:

  • darba alga par trim mēnešiem, atlaišanas pabalsts un atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas saistītas ar šiem maksājumiem;

  • nodokļi pamatparāda apmērā;

  • kreditoru pamatparāds proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram;

  • kreditoru blakus prasījumi proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram.

  

  

Darbinieku tiesības maksātnespējas procesā

Darbiniekiem, kuriem nav izmaksāta darba alga vai citi maksājumi, maksātnespējas procesā ir visas kreditora tiesības un pienākumi. 

Darbinieki ir prioritārie kreditori, taču ierobežotā apmērā, un ar nosacījumu, ka no izmaksai noteiktā termiņa nav pagājuši vairāk kā divpadsmit mēneši. 

Darbinieki saņem daļēju samaksu pat tādos gadījumos, kad maksātnespējas procesā netiek atgūta nauda, kuru varētu izmaksāt kreditoriem. Darbiniekiem šādos gadījumos izmaksā darba algu un citus maksājumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem. 

   

  

Kādas ir alternatīvas maksātnespējas procesam?

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, izvērtējiet arī visas citas parādu problēmu risinājumu iespējas. Maksātnespējas process nav vienīgais finansiālo problēmu risināšanas veids. Atsevišķos gadījumos citi risinājumi, piemēram, vienošanās ar kreditoriem, tiesiskās aizsardzības process vai likvidācija var būt piemērotāki un izdevīgāki. 

Piemēram, tiesiskās aizsardzības process ļauj uzņēmumam turpināt darboties, atlikt parādu samaksu un veikt dažādus pasākumus finansiālā stāvokļa uzlabošanai, nebaidoties, ka kreditori piedzīs parādus vai ierosinās maksātnespējas procesu.

Kā uzsākt MNP?
Cik izmaksā MNP uzsākšana?
MNP norise
Cik ilgi norit MNP?
Ko dara MNP administrators?
Kā MNP ietekmē valdes locekļus?
Kuriem kreditoriem ir priekšrocības saņemt naudu MNP?
Darbinieku tiesības MNP
Kādas ir MNP alternatīvas?

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība finansiālo problēmu risināšanā vai juridiskās personas maksātnespējas procesā, rakstiet juristi@companydeby.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

bottom of page