darījumu atzīšana par spēkā neesošiem

Prasības par darījumu atcelšanu un parādu segšanai samaksāto summu atdošanu

Līgumi ir jāpilda, tos viena līgumslēdzēja puse nevar atcelt, atkāpties no tiem vai nepildīt, izņemot, ja to atļauj likuma vai līguma noteikumi. Arī pamatoti samaksāto naudu nevar prasīt atmaksāt atpakaļ. Taču Maksātnespējas likums paredz izņēmumus no šiem noteikumiem - pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas atsevišķus uzņēmuma slēgtos darījumus un veiktos maksājumus administrators var atcelt vai atprasīt.

Ja uzņēmuma valdes loceklis vai īpašnieks plāno turpināt saimniecisko darbību tajā pašā jomā, darījumu atcelšana un naudas atprasīšana var apgrūtināt turpmāko sadarbību ar attiecīgajiem piegādātājiem vai citiem darījuma partneriem.

JUMS IR NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ?

Mēs varam nodrošināt uzticamu un profesionālu juridisko palīdzību tiesā un maksātnespējas procesā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Kādus darījumus var atcelt maksātnespējas procesā?

 

Pirmkārt, Maksātnespējas likums nosaka, ka administratoram ir jāprasa atzīt par spēkā neesošiem tādus darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi uzņēmumam.

Otrkārt, atzīt par spēkā neesošiem nevar visus darījumus, ar kuriem nodarīti zaudējumi, bet tikai tādus, kas ir noslēgti noteiktu laika posmu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas. Par spēkā neesošiem var atzīt:

  • darījumus, kuri noslēgti pēdējo četru mēnešu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, ja otrs darījuma dalībnieks nezināja, vai tam nevajadzēja zināt par zaudējumu nodarīšanu;

  • darījumus, kuri noslēgti pēdējo triju gadu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, ja otrs darījuma dalībnieks zināja vai tam vajadzēja zināt par zaudējumu nodarīšanu.

Tiesas uzskata, ka otrs darījuma dalībnieks zināja vai tam vajadzēja zināt par zaudējumu nodarīšanu, ja starp maksātnespējīgo uzņēmumu un otru darījuma pusi ir kāda saistība vai starp maksātnespējīgā uzņēmuma valdes vai padomes locekļiem un dalībniekiem un otras darījuma puses valdes vai padomes locekļiem un dalībniekiem ir kāda saistība, piemēram, abos uzņēmumos ir vieni un tie paši valdes locekļi vai īpašnieki. 

 

Kādas parādu segšanai samaksātās summas var atprasīt maksātnespējas procesā?

 

Ne vienmēr kreditori var būt droši, ka viņi varēs paturēt naudu, kuru viņi ir saņēmuši no finansiālās grūtībās nonākuša uzņēmuma, pat ja viņiem bija tiesības šo naudu saņemt. 

Administrators var atprasīt parādu segšanai samaksātās summas divos gadījumos.

Pirmkārt, administrators var atprasīt naudu no kreditora, kuram nauda ir samaksāta pirms saistību izpildes termiņa iestāšanās un nav pildītas citas maksājuma saistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš. Piemēram, ja uzņēmums ir samaksājis kredītu bankai ātrāk, nekā paredzēts līgumā, bet nav maksājis nodokļus, maksātnespējas procesā administrators var to naudas summu, kas ir samaksāta ātrāk nekā paredzēts kredīta līgumā, atprasīt no bankas. Turpretī, ja uzņēmums nav varējis samaksāt kārtējos kredīta maksājumus, un tādēļ banka vienpusēji ir izbeigusi kredīta līgumu un pieprasījusi samaksāt visu kredīta atlikumu, uzņēmums bankai maksājumus nebūs veicis pirms termiņa.  

 

Otrkārt, administratoram ir jāatprasa naudas summas, kas samaksātas kreditoriem, kuri ir ieinteresētās personas (dalībnieki, akcionāri, personālsabiedrības biedri, valdes un padomes locekļi, viņu laulātie, radinieki un svaiņi līdz otrajai pakāpei, prokūristi, komercpilnvarnieki, personas, kas ir vienā koncernā ar maksātnespējīgo uzņēmumu), bet nav izpildītas citas saistības, kuru izpildes termiņš bija iestājies ātrāk. Tas nozīmē, ka ieinteresētām personām parādus var maksāt tikai “rindas kārtībā”, t.i., tikai tad, ja veikti tie maksājumi, kuri bija jāmaksā ātrāk.

Parasti finansiālās grūtībās nonākuša uzņēmuma vadība cenšas samaksāt parādus sev un uzņēmuma īpašniekiem, tāpēc administratori ļoti rūpīgi pārbauda visus maksājumus, kas ir veikti saistītām personām vai uzņēmumiem.

 

Par šiem darījumiem un maksājumu veikšanu var celt prasības arī pret valdes locekļiem personīgi

Bieži administratori  par to pašu rīcību – neizdevīgu darījumu slēgšanu vai maksājumu veikšanu sev vai saistītajām personām vai uzņēmumiem – ceļ prasības arī pret valdes locekļiem personīgi, prasību pamatojot ar to, ka šāda rīcība nav krietna un rūpīga saimnieka rīcība (sk. Valdes locekļu atbildība par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam).

 

Ko darīt?

Izvairīties no darījumu atcelšanas un maksājumu atprasīšanas maksātnespējas procesā nav sarežģīti. Gandrīz vienmēr ir iespējams atrast vairāk vai mazāk izdevīgus juridiskus risinājumu, kas neļauj administratoram atcelt darījumus un atprasīt samaksātos parādus. Veiksmīgāk to var izdarīt, ja risinājumus meklē savlaicīgi - pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, nevis tikai tad, kad administrators jau ir cēlis prasības.  

 

Kā mēs varam palīdzēt?

Ja jums ir nepieciešama vairāk informācija par darījumu atcelšanu vai maksājumu atprasīšanu maksātnespējas procesā, vēlaties uzsākt juridiskās personas maksātnespējas procesu, un būt droši par to, ka netiks atcelti darījumi vai atprasīti maksājumi, vai arī administrators jau ir cēlis prasību par darījuma atcelšanu vai maksājuma atprasīšanu, mēs varam palīdzēt jums izvēlēties pareizāko rīcības variantu un pārstāvēt jūs maksātnespējas procesā un tiesā. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama juriskā konsultācija par prasībām tiesā maksātnespējas procesā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.