Nodokļu samaksas atlikšana un sadalīšana termiņos Covid-19 krīzes laikā

Covid-19 economy 2.png

2020.gada 6.aprīlis

 

Covid-19 izplatības un noteikto ierobežojumu negatīvās sekas izjūt daudzi uzņēmumi, ne tikai tie, kurus vistiešāk skar ierobežojumi, bet arī daudzi citi uzņēmumi, kuriem samazinās pircēju, pasūtītāju un klientu skaits. Šī iemesla dēļ Saeima ir izmainījusi likumu par ārkārtējo stāvokli, un noteikusi, ka jebkurš nodokļu maksātājs var prasīt atlikt nodokļu samaksu vai sadalīt to termiņos uz 3 gadiem, ja nevar samaksāt nodokļus Covid-19 izplatības dēļ.

Sākotnēji bija paredzēts, ka nodokļu samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos varēs prasīt tikai tie uzņēmumi, kuri strādā nozarēs, kuras Ministru kabinets ir noteicis par krīzes skartajām nozarēm, taču 4.arīlī Seima izdarīja grozījumus likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, lai to varētu darīt jebkurš nodokļu maksātājs.

Likuma grozījumu projekta anotācijā ir rakstīts:

“Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai nodokļu samaksas termiņa pagarinājums attiektos uz jebkuru krīzes skarto nodokļu maksātāju, neatkarīgi no nozares, kurā tas darbojas” .

 

Kādi uzņēmumi var prasīt atlikt nodokļu samaksu vai sadalīt to termiņos?

Prasīt atlikt nodokļu samaksu vai sadalīt to termiņos var uzņēmumi, kuri atbilst diviem nosacījumiem:

  • kuru 2020.gada marta vai aprīļa saimnieciskās darbības ieņēmumi ir samazinājušies par 30%, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi;

  • kuri nodokļus nevar samaksāt Covid-19 izplatības dēļ.

Prasīt atlikt nodokļu samaksu vai sadalīt to termiņos var arī uzņēmumi, kuru ieņēmumi ir samazinājušies par 20%, un tie atbilst papildus kritērijiem – kuru eksporta apjoms 2019.gadā ir bijis 10% no kopējā apgrozījuma vai ne mazāks kā 500 000 eiro, kuru 2019.gadā darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa ir bijusi ne mazāka kā 800 eiro, vai kuru ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019.gadā bija ne mazāk kā 500 000 eiro.

 

Nodokļu maksātāji var prasīt nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz 3 gadiem arī tad, ja par attiecīgajiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem uzņēmums jau ir noslēdzis vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu parastajā kārtībā, t.i., saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu.

 

 

Nokavētos nodokļu maksājumus var ne tikai sadalīt termiņos, bet arī atlikt uz laiku līdz 3 gadiem

 

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā parastajā kārtībā nokavētos nodokļu maksājumus var tikai sadalīt termiņos un tikai uz 12 mēnešiem.

 

Ārkārtējā stāvokļa dēļ ieviestie izņēmuma noteikumi atļauj:

  • nodokļu maksājumus sadalīt termiņos uz laiku līdz 3 gadiem, t.i., katru mēnesi maksāt noteiktu daļu no nodokļa parāda;

  • atlikt nodokļu maksājumus uz 3 gadiem, t.i., kādu laiku nemaksāt nodokļu parādu.

 

 

Par nokavētajiem nodokļu maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda

 

Atšķirībā no likumā “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā paredzētās kārtības saskaņā ar jauno likumu par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos vai atlikšanu netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

 

Taču, ja nodokļu maksātājs vienošanos nepildīs, nokavējuma naudu VID aprēķinās pilnā apmērā par visu iepriekšējo periodu.

 

Iesnieguma iesniegšanai VID ir paredzēts garāks termiņš – 2 mēneši

Parastajā kārtībā iesniegumu par nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos var iesniegt tikai 15 dienu laikā no nodokļa samaksas termiņa.

Covid-19 izplatības dēļ noteiktie izņēmumi paredz, ka iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam par nodokļa parāda sadalīšanu termiņos vai atlikšanu var iesniegt ilgākā laikā - 2 mēnešu laikā no nodokļu maksājuma termiņa iestāšanās vai 2 mēnešu laikā no likuma stāšanās spēkā, t.i. līdz 22.maijam.

 

Ko darīt, ja uzņēmums nevar prasīt nodokļu parādu atlikšanu

Ja uzņēmums neatbilst noteiktajiem kritērijiem, tas var:

Ārkārtējais stāvoklis nav iemesls, lai nepildītu Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt tiesā pieteikumu par uzņēmuma maksātnespējas procesa uzsākšanu, tāpēc gadījumā, ja uzņēmums nevar izmantot citu nodokļu parādu risinājumu, vai Valsts ieņēmumu dienests nepiekrīt citiem risinājumiem, uzņēmumam ir pienākums uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR NODOKĻU PARĀDU RISINĀJUMIEM?

Ja jūsu uzņēmums nevar samaksāt nodokļu parādus, un jūs vēlaties atrast piemērotāko risinājumu, mēs varam palīdzēt un sniegt atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Kāpēc parādu problēmas jārisina savlaicīgi?

Juridisko personu maksātnespēja

Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājums par maksātnespējas procesa uzsākšanu

Kāds ir piemērtākais finansiālo problēmu risināšanas veids?

Tiesiskās aizsardzības process

Valdes locekļu un uzņēmuma īpašnieku atbildība