atbildība par galvojumiem

Valdes locekļa atbildība par galvojumu par uzņēmuma saistībām

Valdes locekļa galvojums ir papildus nodrošinājums uzņēmuma kreditoram.

Ja uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība, valdes locekļi un īpašnieki personīgi neatbild par uzņēmuma saistībām. Galvojums ir izņēmums no šī principa – valdes loceklis ar galvojuma līgumu uzņemas atbildību par attiecīgo uzņēmuma saistību.

Ja valdes loceklis ir galvojis par uzņēmuma saistībām, viņš atbild ar visu savu mantu, un kreditors var vērst piedziņu uz valdes locekļa personīgajiem īpašumiem un mantu.

Ja vēlaties noskaidrot vairāk par valdes locekļu atbildību saskaņā ar galvojuma līgumiem par uzņēmuma saistībām, lasiet tālāk. 

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

  

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu kā pareizi rīkoties, vai lai aizstāvētos pret administratora celtajām prasībām, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Kā uzņēmuma maksātnespējas process ietekmē galvojuma saistību?


Likums nosaka, ka no galvotāja (likumā tiek lietots jēdziens galvinieks) var nekavējoties prasīt samaksāt parādu, ja galvenajam parādniekam (uzņēmumam) ir pasludināts maksātnespējas process.

Taču parasti prasības pret valdes locekļiem ceļ pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas, un reizēm tikai pēc vairākiem gadiem.

 

Kā kreditors piedzen galvojuma parādu?

Galvojuma līgums var tikt noslēgts ar diviem dažādiem noteikumiem, kas būtiski ietekmē parāda piedziņu:

  • Galvotājs, nav uzņēmies saistību kā pats parādnieks. Šādā gadījumā reditors var prasīt no galvotāja izpildīt saistību tikai tad, ja no uzņēmuma (galvenā parādnieka) nav iespējams piedzīt parādu, vai uzņēmumam ir uzsākts maksātnespējas process.

  • Galvotājs ir uzņēmies saistību kā pats parādnieks. Šādā gadījumā kreditors var prasīt maksāt galvotājam jau tajā pašā brīdī, kad kreditoram ir tiesības prasīt samaksu no galvenā parādnieka (uzņēmuma)

Arī gadījumā, ja kreditors vairākus gadus nav cēlis prasību tiesā par galvojuma parāda piedziņu, nevar cerēt, ka kreditors galvojuma parādu nepiedzīs. Prasībai noilgums ir desmit gadi, bet šo noilgumu var ļoti vienkārši pārtraukt - atsūtot galvotājam vēstuli ar atgādinājumu par parādu.

 

Ko darīt, lai valdes loceklim nebūtu jāatbild saskaņā ar galvojuma līgumu?

Visvienkāršākā iespēja ir kā pirmos maksāt tos parādus, par kuriem valdes loceklis ir devis personīgo galvojumu, it īpaši tad, ja uzņēmumam ir finansiālas grūtības. Citās valstīs tas nav atļauts, it īpaši neilgu laiku pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, taču Latvijā pagaidām pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas uzņēmuma valde var brīvi izvēlēties, kuram kreditoram maksāt (ja vien kreditors nav uzņēmuma valdes loceklis, īpašnieks vai kāda ar valdes locekli vai īpašnieku saistīta persona vai uzņēmums).

Ja uzņēmums saistības neizpilda, no pienākuma maksāt parādu galvotājs nevar atbrīvoties.

 

Ko darīt, ja no galvotāja prasa samaksāt parādu?

Galvotājam ir trīs iespējas:

  • Samaksāt parādu, tai skaitā vienojoties ar kreditoru par parāda samaksas grafiku. Šis risinājums ir izdevīgs tad, ja parāds nav liels, vai galvotājam ir vērtīgi īpašumi, uz kuriem kreditors var vērst piedziņu. 

  • Dzēst parādu fiziskās personas maksātnespējas procesāŠis parasti ir vienīgais risinājums, ja galvojuma parādi ir ļoti lieli, kā arī ir izdevīgs risinājums tad, ja galvotājam nepieder vērtīgi īpašumi, kurus viņš zaudētu fiziskās personas maksātnespējas procesā. 

  • Nedarīt neko un ļaut kreditoram ar tiesas un tiesu izpildītāju palīdzību piedzīt parādu. Nedarīt neko parasti ir pagaidu risinājums, ja parādnieks saņem neto algu, kas nav lielāka par minimālo algu, un viņam nepieder īpašumi. Pastāvīgs risinājums tas ir tad, ja galvotājs saņem pensiju, kas nav lielāka par minimālo algu, un galvotājam nepieder vērtīgi īpašumi. Abos gadījumos tiesu izpildītājs neko nevarēs piedzīt.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par valdes locekļu atbildību maksātnespējas procesā. Mēs varam palīdzēt. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.