atbildība par aizņēmumiem no uzņēmuma

Atbildība par aizņēmumiem no uzņēmuma

Bieži maksātnespējas procesā problēmas uzņēmuma valdes locekļiem un īpašniekiem sagādā no uzņēmuma saņemtā nauda, kas ir noformēta kā aizdevums. Administrators šo naudu vienmēr prasa atpakaļ.

Taču jāņem vērā, ka gadījumos, kad uzņēmumam ir uzsākts maksātnespējas process, attiecībā uz uzņēmuma noslēgtajiem līgumiem tiek piemēroti citi papildus un izņēmuma noteikumi, kas padara valdes locekļu un aizņēmēju situāciju sarežģītāku un neizdevīgāku.

Ja vēlaties uzzināt, kā maksātnespējas process ietekmē valdes locekļu, īpašnieku un citu personu aizņēmumus, un ko maksātnespējas procesā administrators darīs attiecībā uz aizdevumiem, lasiet tālāk.

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

  

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu kā pareizi rīkoties, vai lai aizstāvētos pret administratora celtajām prasībām, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Maksātnespējas procesā aizdevumus var atprasīt pirms termiņa

 

Likums nosaka, ka aizdevumu nevar atprasīt ātrāk, nekā tas ir paredzēts līgumā. Taču maksātnespējas procesā ir izņēmums - administrators aizdevumu var atprasīt nekavējoties pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas, neskatoties uz to, kāds ir līgumā noteiktais aizdevuma atdošanas termiņš.

Administratoram to atļauj darīt Maksātnespējas likuma noteikums, kas paredz, ka parādnieka saistības, kuru izpildes termiņš iestājas pēc dienas, kad pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, uzskatāmas par tādām, kurām izpildes termiņš iestājies juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā.

 

Nav nozīmes, vai valdes loceklis vai īpašnieks ir arī uzņēmuma kreditors

Nereti ir situācijas, kad valdes loceklim vai īpašniekam, kas ir aizņēmies no sabiedrības naudu, pašam ir arī prasījuma tiesības pret sabiedrību. Piemēram, ir pieņemts dalībnieku lēmums par dividenžu izmaksu, bet dividendes nav izmaksātas, vai valdes loceklis vai īpašnieks ir nopircis (viņam ir cedētas) prasības pret sabiedrību.

Parastā situācijā šādi savstarpēji prasījumi tiktu dzēsti ar savstarpēju ieskaitu. Taču maksātnespējas procesā ieskaits nav atļauts, tāpēc valdes loceklis vai īpašnieks nevar likt pretī (prasīt ieskaitu) administratora prasībai par aizdevuma atdošanu savu kreditora prasījumu.

 

Administrators par aizdevuma došanu var celt prasību pret valdes locekli par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam

Ja valdes loceklis ir aizdevis uzņēmuma naudu sev, uzņēmuma īpašniekam vai kādai citai personai, administrators var ne tikai celt prasību par aizdevuma atdošanu, bet arī celt prasību pret valdes locekli sakarā ar to, ka aizdevuma došana nebija sabiedrības interesēs un valdes loceklis, dodot aizdevumu, nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks (sk. Valdes locekļu atbildība par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam).

Prasījumus, kas celti uz aizdevuma līguma pamata, ir iespējams dzēst fiziskās personas maksātnespējas procesā, taču prasījumus, kas celti uz Komerclikuma 169.panta pamata (valdes loceklis nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks) fiziskās personas maksātnespējas procesā nevar dzēst.

 

Administrators cels prasību pat tad, ja piedzīt parādu no valdes locekļa vai īpašnieka ir bezcerīgi

Administratori ceļ prasības par aizdevuma atdošanu arī tādos gadījumos, kad šādu prasību celšana ir bezjēdzīga, t.i., arī tad, ja parādu nebūs iespējams piedzīt.

Administratori to dara tādēļ, ka:

  • administratoram nav jāmaksā valsts nodeva, kas citus kreditorus atturētu no prasības celšanas;

  • likums nosaka, ka administratora pienākums ir celt prasības;

  • administrators pats ir jurists, tāpēc viņam nav vajadzīga cita jurista palīdzība prasības celšanā un pārstāvēšanā tiesā.

Administratori prasību par aizdevuma atdošanu reizēm neceļ, ja aizņēmējs dzīvo vai atrodas ārvalstīs, jo prasības celšana ārvalstīs ir saistīta ar papildus izdevumiem. Maksātnespējīgiem uzņēmumiem bieži nav naudas prasību celšanai ārvalstīs, un arī kreditori var nepiekrist šādiem izdevumiem.

Prasību pret valdes locekli uz Komerclikuma 169.panta pamata (valdes loceklis nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks) var celt Latvijas tiesā, neskatoties uz to, kurā valstī dzīvo valdes loceklis.

 

Ko darīt?

Ja aizdevums ir saņemts, bet atdot to nav iespējams, no atbildības nav iespējams izvairīties. Taču reizēm pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ir iespējams veikt atsevišķas darbības, lai administratora celto prasību sekas būtu pēc iespējas mazāk finansiāli neizdevīgas.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par valdes locekļu atbildību maksātnespējas procesā. Mēs varam palīdzēt.

  

Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.