top of page
handshake 5.jpg

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process atšķiras no parastā tiesiskās aizsardzības procesa tieši ar tā uzsākšanu. Salīdzinot ar parasto tiesiskās aizsardzības procesu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana ir vienkāršāka, un uzņēmumam ir lielāka rīcības brīvība tiesiskās aizsardzības procesa plāna saskaņošanas procesā.

Ja vēlaties uzzināt par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu, lasiet tālāk.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādāšana un saskaņošana

Par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu netiek pieņemts oficiāls lēmums. Uzņēmums vienkārši sagatavo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un saskaņo to ar kreditoriem.  

Nozīmīgākās ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas priekšrocības ir šādas:

  • ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa plāna izstrādāšanai un saskaņošanai nav noteikts termiņš, kas ir īpaši svarīgi tad, ja plānu ir jāsaskaņo arī ar Valsts ieņēmumu dienestu, jo Valsts ieņēmumu dienestam plānu (un jebkuras izmaiņas plāna projektā) ir jāizskata 21 dienas laikā no tā saņemšanas,

  • par nodomu uzsākt ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu nav uzreiz jāpaziņo visiem kreditoriem, plānu var vispirms saskaņot ar lielākajiem kreditoriem un tikai pēc tam iesniegt saskaņošanai pārējiem kreditoriem,

  • plāna izstrādāšanas un saskaņošanas laikā netiek izdarīts publisks ieraksts Maksātnespējas reģistrā, tāpēc gadījumā, ja plānu neizdodas saskaņot ar kreditoriem, Maksātnespējas reģistrā nepaliek publisks ieraksts par neveiksmīgo mēģinājumu uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu.

 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādāšanas un saskaņošanas laikā kreditori var turpināt piedziņas darbības un uzsākt maksātnespējas procesu. Taču nekas neliedz uzņēmumam, ja ir nepieciešama aizsardzības pret kreditoriem, jebkurā brīdī “pārvērst” ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu par parasto tiesiskās aizsardzības procesu, iesniedzot tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu.

 

Tiesiskās aizsardzības procesa lietas izskatīšana tiesā

   

Pēc tam, kad tiesiskās aizsardzības procesa plāns ir saskaņots ar likumā noteikto kreditoru vairākumu, uzņēmumam ir jāsamaksā valsts nodeva EUR 145 un jāiesniedz tiesā pieteikums un ar kreditoriem saskaņotais plāns.   

 

Pēc pieteikuma un plāna saņemšanas tiesa ierosina tiesiskās aizsardzības procesa lietu, un Maksātnespējas reģistrā tiek izdarīts ieraksts par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.

 

Pēc tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atzinuma saņemšanas 15 dienu laikā tiesa, pieņemot par to spriedumu, izlemj jautājumu par tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju un plāna apstiprināšanu. Tiesa lietu izskata rakstveida procesā, bet, ja tā uzskata par nepieciešamu, tā var rīkot arī tiesas sēdi.

Tiesa pārbauda, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns atbilst likuma prasībām un kreditori to ir atbalstījuši likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Ja tiesa konstatē, ka šīs prasības ir izpildītas, tiesa ar spriedumu pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju un apstiprina tiesiskās aizsardzības procesa plānu.

Tiesas spriedums nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, ja tiesa ir noraidījusi tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu (nav pieņēmusi lēmumu par procesa realizāciju un nav apstiprinājusi plānu).

Ja tiesa apstiprinājusi plānu, tiek uzsākta tiesiskās aizsardzības procesa realizācija, t.i., uzņēmumam ir jāsāk darboties saskaņā ar tiesiskās aizsardzības procesa plānu un jāveic tajā paredzētie pasākumi.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja tiesiskās aizsardzības process ir piemērots jūsu uzņēmuma parādu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page